Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015

Nuorisolain uudistuttua vuonna 2016 LANUKE:n korvasi valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma (VANUPO). Lisätietoja VANUPOsta löytyy esimerkiksi täältä.

Valtioneuvosto hyväksyi joka neljäs vuosi nuorisopolitiikan kehittämisohjelman (LANUKE). Ohjelmaa sisälsi nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi.

Valtioneuvosto hyväksyi vuosien 2012-2015 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 8.12.2011. Ohjelma sisälsi hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle. Se toteutti omalta osaltaan hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseksi.

Kehittämisohjelman strategiset tavoitteet:

  • Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi.
  • Lapset ja nuoret voivat osallistua tasavertaisesti kulttuuri- ja liikunta- ja vapaa-ajantoimintaan.
  • Nuoret työllistyvät ja nuorten työllisyysaste paranee.
  • Yhdenvertaisuus toteutuu.
  • Tytöillä ja pojilla on tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet.
  • Nuorilla on mahdollisuus asua ja elää itsenäisesti.
  • Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus saada korkeatasoinen koulutus.
  • Ennaltaehkäisevillä toimilla ylläpidetään lasten ja nuorten hyvinvointia ja terveyttä.
  • Lasten, nuorten ja perheiden asioita hoidetaan osaavasti ja hyvässä yhteistyössä

Tutustu koko ohjelmaan: Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012–2015