Kannanotot ja julkaisut

22.1.2021 |

Lausunto luonnoksesta hallituksen koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi. Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen, koulutusjärjestelmän ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys sekä nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Lue lausunto täältä.

Lue lisää

11.11.2020 | ,

Valtion nuorisoneuvoston lausunto eduskunnan sivistysvaliokunnalle oppivelvollisuuden laajentamisesta

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle hallituksen esityksestä oppivelvollisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi maksuttoman toisen asteen hyviä puolia, etsivän nuorisotyön ja työpajojen roolia sekä nostetaan esille tarve kuulla nuoria uudistuksen toteutumisen arvioinnissa. Lue lausunto täältä.

Lue lisää

22.9.2020 |

Valtion nuorisoneuvoston lausunto hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja maakuntien perustamista koskevasta lainsäädännöstä. Lausunnossaan neuvosto keskittyi erityisesti nuorten palveluihin ja osallisuuteen uudistuksessa. Voit lukea lausunnon tästä

Lue lisää

20.4.2020 |

Parempaa työtä! Valtion nuorisoneuvoston politiikkasuositukset Nuorisobarometrin 2019 pohjalta

Hyvää työtä! – Nuorisobarometri 2019 käsittelee nuorten arvoja ja asenteita työtä ja yrittäjyyttä kohtaan. Valtion nuorisoneuvosto julkaisee politiikkasuosituksensa barometrin tuloksien pohjalta. Tutkimustuloksiin nojaten valtion nuorisoneuvosto nostaa esiin kolme tapaa parantaa nuorten työelämää: antamalla koulutuksella valmiudet jaksamiseen työelämässä, tasa-arvoistamalla työelämää kaikille nuorille sekä turvaamalla työ ja toimeentulo nuorille nyt ja tulevaisuudessa....

Lue lisää

31.10.2019 |

Valtion nuorisoneuvoston lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan 2020-2023

Valtion nuorisoneuvosto lausui 31.10.2019 lausuntokierroksella olevaan valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2020-2023. Lausunnossa valtion nuorisoneuvosto kiitteli esimerkiksi VANUPO-luonnoksessa olevaa hyvää arvopohjaa ja VANUPOn monialaista näkökulmaa nuorisopolitiikkaan. Kehittämistä VANUPOssa nähtiin kuitenkin konkreettisuudessa ja erityisesti mittaristossa. Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.

Lue lisää

2.4.2019 | ,

Nuoret näkyviin! Valtion nuorisoneuvoston hallitusohjelmatavoitteet puolueille

Valtion nuorisoneuvosto näkee, että nuoret tulee nostaa tulevan hallitusohjelman keskiöön. Nuorisotyö ja -politiikka täytyy saada vahvasti osaksi hallitusohjelmaa. Uusimman Nuorisobarometrin (2018) mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ovat nuoria huolettavia teemoja. Nuorilla on tärkeä...

Lue lisää

1 2 3 4 11