Kannanotot ja julkaisut

30.9.2016 |

Lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma on uuden nuorisolain mukainen ohjelma ja se hyväksytään valtioneuvostossa joka neljäs vuosi. Ohjelma sisältää tarkemmat tavoitteet nuorisotyölle ja nuorisopolitiikalle ja niiden tukemiselle. Uuden nuorisolain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta antaa nuorisolain 5§:n mukaisesti lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan...

Lue lisää

30.9.2016 |

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017 ”Oikeesti vai leikisti? Onko lapsella oikeusturvaa?” Lapsen oikeusturva nojaa perustuslain 21 §:ään, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen...

Lue lisää

20.4.2016 |

Lausunto liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen

Lausunto liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemien asetusluonnosten osalta Asetusluonnoksella siirretään nykyinen Raha-automaattiyhdistyksen avustusjärjestelmä sellaisenaan sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, johon siirtyy Raha-automaattiyhdistyksen työntekijöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan avustusasioiden neuvottelukunta, josta säädetään lausuntokierroksella olevalla valtioneuvoston asetuksella. Neuvottelukunnan alaisuudessa...

Lue lisää

13.4.2016 |

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta kannattaa esitystä rahapeliyhtiöiden yhdistämisestä. Esitys yhdestä rahapeliyhtiöstä, joka toimeenpanee Suomessa yksinoikeudella rahapelejä on hyvä. Tämä takaa paremmat ja laajemmat mahdollisuuden pelien kehittämiselle, yhtiön kilpailukyvylle sekä pelaamisen haittojen tehokkaammalle ehkäisemiselle. Yhdistämisessä ja sen jälkeisissä toimenpiteissä on tärkeää kohdella kaikkia edunsaajia yhdenvertaisesti. Yksi uusi rahapeliyhtiö tuo mahdollisuuden kehittää...

Lue lisää

15.3.2016 |

Nuoriin kohdistuvista säästöistä tulee tehdä kokonaisarviointi

Lausunto 15.3.2016 Nuoriin kohdistuvista säästöistä tulee tehdä kokonaisarviointi Ministeriöiden kehysneuvottelut valtiovarainministeriön kanssa ovat parhaillaan käynnissä. Kehysriihi eli neuvottelu julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2017-2020 alkaa 5.4.2016. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunnan tehtävänä on tuoda nuorten ääni päätöksentekoon. Hallitusohjelma sisältää useita kokonaisuuksia, joihin kohdistuvat mittavat sopeuttamistoimet vaikuttavat nuoriin monilla eri tavoin. Valtion nuorisoasiain...

Lue lisää

3.12.2015 | ,

Kirje opetus- ja kulttuuriministerille

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta lähestyy Teitä, opetus- ja kulttuuriministeri, kirjeellä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on marraskuun alussa keskeyttänyt lakisääteisen Nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2016–2019 valmistelun. Ohjelma oli tarkoitus hyväksyä valtioneuvostossa joulukuussa 2015. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on huolissaan ohjelmatyön keskeytyksestä ja sen vaikutuksesta tulevaisuuden nuorisopolitiikkaan. Kysymme, mitä nuorisopolitiikan kehittämisohjelman uudelleentarkastelu lakimuutoksen myötä merkitsee? Nuorisopolitiikan...

Lue lisää

3.12.2015 | ,

Lausunto nuorisolain uudistamisesta

Lausunnossaan nuorisolain uudistamisesta Nuora katsoo, että uuden nuorisolain henki olisi paljolti korjaavan nuorisotyön puolella. Nuoran näkökulmasta nuorisotyön tulisi olla ennaltaehkäisevää työtä, joka pitäisi näkyä vahvemmin myös uudessa nuorisolaissa. Nuora myös näkee, että nuorten erilaiset kuulemisen muodot tulisi kirjata ylös. Lasten ja nuorten kuuleminen on monissa kunnissa järjestetty eri tavoin,...

Lue lisää

3.12.2015 | ,

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016

Lapsiasiavaltuutettu pyysi Nuoralta lausuntoa lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2016 koulutuksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta perusopetuksessa. Lausunnossaan Nuora kiinnitti huomiota koulujen ja väestöryhmien välisiin eroihin oppimistuloksissa, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oppilashuollon ja opinto-ohjauksen tärkeyteen sekä alueiden välisiin eroihin perusopetuksen saavutettavuudessa ja määrässä. Lisäksi Nuora toi esiin nuorten näkemyksiä koulujen välisistä eroista kiusaamiseen...

Lue lisää

1 2 3 4 9