Kannanotot ja julkaisut

19.9.2018 |

Lausunto EU:n uudesta nuorisostrategiasta

Lausunto: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle EU:n uusi nuorisostrategia: nuorten osallistaminen, yhdistäminen ja vaikutusmahdollisuudet Komissio antoi 22.5.2018 tiedonannon EU:n uudeksi nuorisostrategiaksi vuosille 2019-2027. Ehdotuksella pyritään parantamaan monialaista yhteistyötä muun muassa EU:n nuorisoalan koordinaattorin avulla, seuraamaan EU:n nuorisotoimiin käytettyjä varoja, käynnistämään uusi ja...

Lue lisää

7.3.2018 |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallitus päätti puolivälitarkastelunsa yhteydessä 25.4.2017 käynnistää lukiokoulutuksen uudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on hallituksen päivitetyn toimintasuunnitelman mukaan lisätä lukiokoulutuksen vetovoimaa yleissivistävänä, korkeakouluihin jatko-opintokelpoisuuden antavana koulutusmuotona, vahvistaa koulutuksen laatua ja oppimistuloksia sekä sujuvoittaa siirtymistä toisen asteen opinnoista korkea-asteelle. Yksilöllisemmät ja joustavammat opintopolut, niiden vaatimat ohjaus ja tuki, oppiainerajat ylittävät opinnot ja korkeakouluyhteistyö...

Lue lisää

10.1.2018 |

Kärkihankkeet nuorison näkökulmasta

Valtion nuorisoneuvosto seuraa hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutumista nuorisopolitiikan näkökulmasta. Olemme koonneet nuorten elämän kannalta keskeiset kärkihankkeet katsaukseen, jota päivitetään säännöllisesti kärkihankkeiden edetessä. Viimeksi kärkihankkeiden tilannetta tarkasteltiin loppuvuonna 2017. Katsauksessa tehdään myös arviota hallituksen toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksista nuorten elämään. Esiin nostetaan huomioita, huolia ja puutteita, joita Valtion nuorisoneuvosto katsoo hallituksen...

Lue lisää

20.6.2017 |

Lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan vuosille 2017-2019

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmasta. Ohjelman hyväksyy valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan, nyt ensimmäisellä kerralla vuosille 2017-2019. Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan otettavista asioista opetus- ja kulttuuriministeriölle 28.9.2016. Valtion nuorisoneuvosto määritteli lausuntoon vision vuoteen 2020 ja siihen liittyvät visioindikaattorit. Lausuntoon ja...

Lue lisää

12.5.2017 |

Nuorten turvapaikanhakijoiden elämää vastaanottovaiheessa – eräitä toimenpide-ehdotuksia

Tänä päivänä globaali muuttoliike maiden ja maanosien välillä koskettaa erityisesti lapsia ja nuoria, onpa kyse sitten vapaaehtoisesta muuttamisesta tai pakotetusta turvan hakemiseen liittyvästä muuttoliikkeestä. Suomeen vuonna 2015 tulleesta 32 476 turvapaikanhakijasta yli 80 prosenttia oli Maahanmuuttoviraston mukaan alle 35-vuotiaita. Yksin tulleita alaikäisiä oli noin 10 prosenttia (3024 henkilöä). Nuorisopolitiikan...

Lue lisää

3.4.2017 |

Nuorten osallistuminen järjestöissä

Valtion nuorisoneuvosto ja Allianssi toimittivat yhteistyössä julkaisun nuorten osallistamisen käytänteistä järjestötoiminnassa. Julkaisuun koottiin toimivia malleja ja menetelmiä, joiden avulla nuoret voivat osallistua järjestön päätöksentekoon tai vaikuttaa järjestöissä omien ryhmien tai jaostojen kautta. Lisäksi julkaisuun kerättiin useita hyödyllisiä linkkejä ja vinkkejä osallisuustoiminnan kehittämiseen. Julkaisun syntymisen mahdollistivat mukana olevien järjestöjen asiantuntijat, jotka halusivat...

Lue lisää

21.12.2016 |

Kärkihankkeet nuorison näkökulmasta

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta seuraa hallitusohjelman kärkihankkeiden toteutumista nuorisopolitiikan näkökulmasta. Olemme koonneet nuorten elämän kannalta keskeiset kärkihankkeet katsaukseen, jota päivitetään säännöllisesti kärkihankkeiden edetessä. Katsauksessa tehdään myös arviota hallituksen toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksista nuorten elämään. Esiin nostetaan huomioita, huolia ja puutteita, joita Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta katsoo hallituksen päätöksiin sisältyvän suhteessa nuorten elinolojen...

Lue lisää

30.9.2016 |

Lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma on uuden nuorisolain mukainen ohjelma ja se hyväksytään valtioneuvostossa joka neljäs vuosi. Ohjelma sisältää tarkemmat tavoitteet nuorisotyölle ja nuorisopolitiikalle ja niiden tukemiselle. Uuden nuorisolain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta antaa nuorisolain 5§:n mukaisesti lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan...

Lue lisää

30.9.2016 |

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017

Lausunto lapsiasiavaltuutetun vuosikirjaan 2017 ”Oikeesti vai leikisti? Onko lapsella oikeusturvaa?” Lapsen oikeusturva nojaa perustuslain 21 §:ään, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen...

Lue lisää

20.4.2016 |

Lausunto liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen

Lausunto liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemien asetusluonnosten osalta Asetusluonnoksella siirretään nykyinen Raha-automaattiyhdistyksen avustusjärjestelmä sellaisenaan sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, johon siirtyy Raha-automaattiyhdistyksen työntekijöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan avustusasioiden neuvottelukunta, josta säädetään lausuntokierroksella olevalla valtioneuvoston asetuksella. Neuvottelukunnan alaisuudessa...

Lue lisää

1 2 3 4 5 10