Kannanotot ja julkaisut

23.6.2014 | ,

Nuoret huomioitava erityisryhmänä uudessa sosiaalihuoltolaissa

Nuora on antanut lausunnon hallituksen esitykseen Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Esittelytekstissä ja lain perusteluissa tuodaan useassa kohdassa esille nuoret, mutta nuorta ei määritellä tarkemmin perusteluissa tai itse laissa. Lapset on määritelty sosiaalihuoltolain 4 §:ssä alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi. Nyt valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolaissa nuoren määritelmällinen epäselvyys aiheuttaa tulkintaongelmia...

Lue lisää

6.2.2014 | ,

Nuora korostaa lukion yleissivistävyyttä

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, lausuu lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksiin. Työryhmän esityksen tavoitteena on lukiolain mukaisesti antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa.

Lue lisää

11.9.2013 |

Vastaus ruuti.netissä julkaistuun kannanottoon koskien nuorten liikunnan asiantuntijaryhmän kokoonpanoa

Hyvät Sara Kuukkeli ja Veera Dahlgren, kiitos erittäin tervetulleesta ja aiheellisesta kannanotostanne koskien nuorten liikunnan asiantuntijaryhmämme kokoonpanoa (ruuti.net, 4.9.2013). Olette oikeassa: asiantuntijoiden tapaamisessa olisi pitänyt olla nuoria mukana. Olemme pahoillamme siitä, että valitsimme toimintatavan, jossa nuorten oma ääni ei kuulu tarpeeksi. Muutamme toimintatapaamme jatkossa, sillä nuorten mielipiteiden ja ehdotusten...

Lue lisää

21.5.2013 |

Lausunto metropolialueen esiselvityksestä

Nuora on tänään antanut valtiovarainministeriölle lausunnon metropolialueen esiselvityksestä. Lausunnossa ei oteta kantaa siihen, mikä esiselvityksen luvussa 7 esitetyistä vaihtoehdoista olisi toivottavin vaan kiinnitetään huomiota asioihin, jotka on syytä huomioida riippumatta valittavasta toteutusmallista.

Lue lisää

23.4.2013 |

Nuoret mukaan päättämään eläkkeistä!

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora vaatii, että nuoret otetaan mukaan eläkkeisiin liittyvään päätöksentekoon. Tänä päivänä tehtävät eläkepäätökset vaikuttavat nuoriin enemmän kuin mihinkään muuhun ikäryhmään, sillä nuorilla on edessään kaikkein eniten vuosia niin nyt päätettävien eläkkeiden maksajina kuin aikanaan saajina. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää, että nuorten edustajat pääsevät osallistumaan eläkepäätösten...

Lue lisää

22.4.2013 |

Koulun demokratiakasvatuksen tulee olla konkreettista, läpileikkaavaa ja ulospäinsuuntautunutta

Valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on, että lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi. Kouluilla on merkittävä rooli tämän tavoitteen toteutumisessa, mistä syystä on ensiarvoisen tärkeää, että asia huomioidaan kouluja koskevia lakeja sekä eri koulutusasteiden opetussuunnitelmia uudistettaessa. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on laatinut osallisuutta, osallistumista...

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 9