Såväl ungdomslagen som kommunallagen innehåller bestämmelser om de ungas delaktighet och hörande av unga. I kommunallagen stadgar man om de ungas möjligheter att delta och påverka i ungdomsfullmäktige eller i en motsvarande påverkansgrupp.

Kommunen och statliga myndigheter måste erbjuda och ordna möjligheter för unga att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal-, region- och riksnivå eller så ska de unga höras på annat sätt i sådana frågor. De unga ska därtill höras i ärenden som berör dem.