Publikationer av den Statens ungdomsråd


Ungdomsbarometrarna

Den årliga ungdomsbarometern mäter finländska 15 – 29-åriga ungdomars värden och attityder. Ungdomsbarometern tar tag i frågor som är aktuella för unga, men repeterar också vissa forskningsfrågor regelbundet. På så sätt kan man granska attitydförändringar under ett längre tidsspann.

Ungdomsbarometern 2021: Hållbart som bara den

Ungdomsbarometern 2020: Servicen funkar!

Ungdomsbarometern 2019: Bra jobbat

Ungdomsbarometern 2018: Ungas intresse för politik på rekordnivå

Ungdomsbarometern 2017: Unga är positivt inställda till lärande och utbildning (pressmeddelande)

Ungdomsbarometern 2015 – Fokus på vardagen


Årsböcker om ungdomarnas levnadsförhållanden

Nuora utger tillsammans med Ungdomsforskningsnätverket och Institutet för hälsa och välfärd (THL) årsböcker om ungdomarnas levnadsförhållanden som utkommit sedan 2001. Årsböckerna består av en statistikdel som beskriver ungdomarnas levnadsförhållanden samt av artiklar som författats av sakkunniga. De erbjuder aktuell information om ungdomarnas välmående åt beslutsfattarna, yrkesmänniskor inom ungdomsbranschen samt föräldrar och andra uppfostrare.


Undersökningarna om ungdomarnas fritid

Statens  delegation för ungdomsärenden utgav 2009 tillsammans med Ungdomsforskningsnätverket den första fritidsundersökningen som kartlägger bland annat ungdomars hobbyer och bundenhet till föreningar. Undersökningar kommer att publiceras regelbundet i fortsättningen.

Fritidsundersökningen baserar sig på undersökningarna om ungdomars bundenhet till föreningar från åren 1998 och 2001. I den nuvarande fritidsundersökningen är perspektivet vidare: förutom föreningsverksamhet granskar man även ungdomars fritid i allmänhet.

Den andra fritidsundersökningen publicerades 2013. Temat är motion och den har genomförts i samarbete med Nuora, Ungdomsforskningsnätverket och Statens idrottsråd.

Undersökning om barns och ungas fritid 2018: möjligheterna till hobbyverksamhet är fortfarande långt i från jämlika


Valundersökningar

Statens  delegation för ungdomsärenden har i samband med flera val producerat publikationer där man bland annat undersökt hur ungdomarna röstat samt vilka partier de favoriserar eller avskyr. Denna sida innehåller undersökningar från och med 1996.


Andra undersökningar

Statens  delegation för ungdomsärenden har gett ut ett stort antal undersökningar om olika ungdomsteman tillsammans med olika samarbetsparter. Denna sida innehåller dessa undersökningar från och med 1996.


LANUKE-publikationer

Statsrådet godkänner vart fjärde år ett ungdomspolitiskt utvecklingsprogram. Programmet kallas barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogrammet (LANUKE) och det innehåller enligt ungdomslagen målen för att förbättra uppväxt- och levnadsvillkoren för personer som inte har fyllt 29 år. Programmet innehåller de riksomfattande barn- och ungdomspolitiska målen för regeringsperioden samt riktlinjerna för det regionala och lokala programarbetet.

Statens  delegation för ungdomsärenden genomför årligen en utvärdering av LANUKE. Vid sidan av utvärderingarna har också annat material utarbetats: Guiden Ungdomstalko! har utarbetats för att stödja det kommunala beslutsfattandet och guiden Du har rätt – kräv att den förverkligas! berättar direkt för unga om beslut som påverkar dem.