Skip to content

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta laeiksi perusopetuslain lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta

06.03.2013

Nuora antoi tänään lausuntonsa lakiesityksistä, joilla lisätään opettajien kurinpito-oikeuksia ja tehdään oppilaskuntatoiminnasta lakisääteistä myös peruskouluissa.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, kiittää lausuntopyynnöstä ja haluaa kunnioittavimmin tuoda esille seuraavat näkökulmat otsikossa mainittuun luonnokseen hallituksen esitykseksi.

Yleisiä huomioita:

  • Nuora on pääosin tyytyväinen esityksen kurinpitokeinoihin liittyviin osiin. Nyt lakiin kirjattavat kasvatuskeskustelut ovat perinteistä jälki-istuntoa rakentavampi tapa puuttua ongelmiin. Rakentavaa on myös se, että rangaistavan teon ja rangaistuksen välille on jatkossa mahdollista luoda nykyistä selkeämpi yhteys.
  • Nuora on hieman huolissaan ylilyöntien riskistä liittyen opettajille ja rehtoreille annettavaan oikeuteen käyttää tarvittaessa voimakeinoja kielletyn esineen poistamiseksi oppilaan hallusta. Tämän pykälän vaikutuksia koulujen arkeen on seurattava ja arvioitava erityisen tarkasti, ja pykälää on tarkistettava, mikäli ongelmia ilmenee.
  • Nuora on tyytyväinen siihen, että oppilaskunnista on tulossa lakisääteisiä myös peruskouluissa. Nuora haluaa kuitenkin muistuttaa, että pelkkä oppilaskunnan perustaminen ei riitä takaamaan oppilaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja kokemusta osallisuudesta. Oppilaskuntien toimintaa on jatkuvasti kehitettävä ja todellisista vaikuttamismahdollisuuksista ja riittävästä edustavuudesta huolehdittava. On myös huolehdittava siitä, että oppilaskunnat pääsevät vaikuttamaan muuhunkin kuin teemapäivien järjestelyihin ja muihin opetussuunnitelman ulkopuolisiin asioihin. Oppilaskunnat on otettava mukaan myös esimerkiksi opetuksen sisältöihin ja menetelmiin sekä oppilaiden arviointiperusteisiin liittyvään suunnittelutyöhön ja päätöksentekoon.
  • Myös muut oppilaiden osallisuutta kehittävät esitykset ovat Nuoran mielestä oikeansuuntaisia. Erityisesti velvoite kerätä oppilailta palautetta koulujen arvioinnin tueksi on tervetullut lisäys, sillä palautetta keräämällä saadaan osallistettua laajempi joukko oppilaita kuin esimerkiksi oppilaskuntatoiminnan kautta.

 Yksittäisiä pykäläesityksiä koskevia huomiota ja muutosesityksiä:

  • Perusopetuslain uudistettavan 47 a §:n 1 momentin mukaan oppilaille on tarjottava mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Jotta oppilaat todella voisivat osallistua, heidän on oltava tietoisia koulussa meneillään olevista asioista. Näin ollen Nuora esittää mainitun momentin loppuun lisättäväksi seuraavaa virkettä: ”Oppilaille on tiedotettava heitä koskevista valmisteilla olevista asioista heidän ikä- ja kehitystasoonsa nähden ymmärrettävällä tavalla.”
  • Edellä mainittua vastaava tiedotusvelvoitteeseen liittyvä kirjaus on syytä lisätä myös lukiolain 27 §:ään, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 36 §:ään ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 13b §:ään.