Valtion nuorisoneuvosto

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama nuorisotyön ja -politiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

VISIO: Valtion nuorisoneuvosto on tunnettu nuorisopolitiikan asiantuntijaelin ja nuorten äänen vahvistaja. Se tekee näkyväksi valtionhallinnon päätösten ja toimenpiteiden vaikutukset nuoriin. Nuorisoneuvoston toiminnassa nuoret ovat mukana osallistuvina ja aktiivisina toimijoina. Valtion nuorisoneuvosto tekee aloitteellista vaikuttamistyötä ja poikkihallinnollista arviointia nuoriin ja nuorten hyvinvointiin kohdistuvista palveluista. Arviointien kautta tuotetaan tietoa päätöksenteon tueksi.

Nuorisolain mukaan neuvoston tehtävänä on:

  • käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin;
  • tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
  • tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
  • antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
  • seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Keskeisinä välineinä valtion nuorisoneuvostolla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto.

Valtion nuorisoneuvosto toimii asiantuntijana nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä kysymyksissä. Nuorisoneuvosto pyrkii nostamaan lapsia ja nuoria koskettavia asioita yleiseen keskusteluun antamalla kannanottoja ja laatimalla toimenpideohjelmia.

Lue valtion nuorisoneuvoston Toimintakertomus 2019-2023

Lue valtion nuorisoneuvoston toimintasuunnitelma 2020-2023

Lue valtion nuorisoneuvoston toimintakertomus 2020

Lue valtion nuorisoneuvoston toimintakertomus 2015-2019

Lue valtion nuorisoneuvoston toimintakertomus 2015-2016

 


Julkaisut

Valtio nuorisoneuvosto tuottaa eri tahojen kanssa selvityksiä nuorista ja nostaa esiin myös muiden tekemiä nuorisotutkimuksia.

Lue lisää


Jäsenet

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama lapsi- ja nuorisopolitiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä.

Lue lisää


Yhteystiedot

Valtion nuorisoneuvosto
PL 29
00023 Valtioneuvosto
(Käyntiosoite: Meritullinkatu 10)

Lue lisää