Skip to content

Julkaisut

Valtion nuorisoneuvosto tuottaa eri tahojen kanssa selvityksiä ja raportteja nuorista ja heidän elinoloistaan.  Tehdyt selvitykset ja julkaisut on koottu tälle sivulle ja ne ovat maksutta käytössäsi.

NUORISOBAROMETRI

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun.

Lasten ja nuorten
vapaa-aikatutkimus

Valtion nuorisoneuvosto julkaisee kahden vuoden välein Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, joka tuottaa monipuolista tietoa 10-29-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-ajan vieton ja harrastamisen tilasta. 

Tutkimusta julkaistaan yhteistyössä Nuorisotutkimusseuran kanssa. Yhteisjulkaisussa mukana on vaihdellen joka toinen kerta opetus- ja kulttuuriministeriöstä myös valtion liikuntaneuvosto sekä kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto.

MUITA TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut runsaasti nuoriin liittyviä tutkimuksia eri aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tälle sivulle on koottu näitä julkaisuja vuodesta 1996 alkaen.

VANUPO-JULKAISUT

Nuorisolain 6§ mukaan valtion nuorisoneuvoston tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lain asetuksen 3 § mukaan neuvosto laatii kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arvioinnin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumisesta ja tekee esityksiä ohjelman mahdollisista muutostarpeista.

ARVIOINNIT VALTIONHALLINNON TOIMENPITEISTÄ

Valtion nuorisoneuvosto tekee valtionhallinnon toimenpiteistä arviointeja nuorisopolitiikan näkökulmasta.

VAALITUTKIMUKSET

Valtion nuorisoneuvosto on tuottanut useiden vaalien yhteydessä julkaisuita, joissa on tarkasteltu muun muassa nuorten äänestysvalintoja. Tälle sivulle on koottu näitä tutkimuksia vuodesta 1996 alkaen.

NUORTEN ELINOLOT -VUOSIKIRJAT

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Nuorten elinolot -vuosikirjoja, joita on ilmestynyt vuodesta 2001 lähtien. Ne tarjoavat ajankohtaista tietoa nuorten hyvinvoinnista päätöksentekijöille, nuorisoalan ammattilaisille sekä vanhemmille ja muille kasvattajille.