Skip to content

Julkaisut

Valtion nuorisoneuvosto tuottaa eri tahojen kanssa selvityksiä ja raportteja nuorista ja heidän elinoloistaan.  Tehdyt selvitykset ja julkaisut on koottu tälle sivulle ja ne ovat maksutta käytössäsi.

NUORISOBAROMETRI

Vuosittain julkaistava Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29-vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometri tarttuu nuorten kannalta ajankohtaisiin aiheisiin, mutta toistaa joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Siksi se mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asennemuutosten tarkastelun.

Lasten ja nuorten
vapaa-aikatutkimus

Vuonna 2009 nuorisoneuvosto julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoittaa muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Tutkimuksia julkaistaan jatkossa säännöllisesti.

VANUPO-JULKAISUT

Nuorisolain 6§ mukaan valtion nuorisoneuvoston tehtävänä on antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan (VANUPO) otettavista asioista. Lain asetuksen 3 § mukaan neuvosto laatii kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arvioinnin valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman toteutumisesta ja tekee esityksiä ohjelman mahdollisista muutostarpeista.

LANUKE-JULKAISUT

Ennen nykyistä VANUPOa valtioneuvosto hyväksyi ohjelman, jota kutsuttiin lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi (LANUKE) sen sisältäessä nuorisolain mukaisesti tavoitteet alle 29-vuotiaiden kasvu- ja elinolojen parantamiseksi. Ohjelma sisälsi hallituskauden valtakunnalliset lapsi- ja nuorisopoliittiset tavoitteet sekä suuntaviivat alueelliselle ja paikalliselle ohjelmatyölle.

ARVIOINNIT VALTIONHALLINNON TOIMENPITEISTÄ

Nuorisolain 6 § mukaan valtion nuorisoneuvoston yhtenä tehtävänä on arvioida ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin. Tälle sivulle on kerätty valtion nuorisoneuvoston arviointeja valtionhallinnon toimenpiteistä.

VAALITUTKIMUKSET

Vuonna 2009 nuorisoneuvosto julkaisi yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa ensimmäisen Nuorten vapaa-aikatutkimuksen, joka kartoittaa muun muassa nuorten harrastuksia ja järjestökiinnittyneisyyttä. Tutkimuksia julkaistaan jatkossa säännöllisesti.

NUORTEN ELINOLOT -VUOSIKIRJAT

Valtion nuorisoneuvosto julkaisee yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa Nuorten elinolot -vuosikirjoja, joita on ilmestynyt vuodesta 2001 lähtien. Vuosikirjat koostuvat nuorten elinoloja kuvaavasta tilasto-osuudesta sekä asiantuntija-artikkeleista. Ne tarjoavat ajankohtaista tietoa nuorten hyvinvoinnista päätöksentekijöille, nuorisoalan ammattilaisille sekä vanhemmille ja muille kasvattajille.

MUITA TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

Valtion nuorisoneuvosto on julkaissut runsaasti nuoriin liittyviä tutkimuksia eri aiheista eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tälle sivulle on koottu näitä julkaisuja vuodesta 1996 alkaen.