Skip to content

Statens ungdomsråd

Statens ungdomsråd är ett expertorgan inom ungdomsarbete och ungdomspolitik som tillsätts av statsrådet. Till medlemmar i delegationen kallar statsrådet personer som är insatta i ungdomars uppväxt- och levnadsvillkor.

VISION: Statens ungdomsråd är ett ansett expertorgan inom ungdomspolitiken och gör ungdomarnas röst hörd. Den synliggör konsekvenserna av statsrådets beslut och åtgärder för ungdomar. I ungdomsrådets arbete är ungdomar aktivt deltagande aktörer. Statens ungdomsråd utför aktivt påverkansarbete och förvaltningsövergripande utvärderingar om tjänster för ungdomar och deras välfärd. Med hjälp av utvärderingarna produceras information till stöd för beslutsfattandet.

Enligt ungdomslagen är rådets uppgift att:

  • behandla ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för unga samt bedöma konsekvenserna av statsförvaltningens åtgärder för de unga och för tjänster och funktioner riktade till unga,
  • ta initiativ och göra framställningar för utvecklande av ungdomspolitiken,
  • producera aktuell information om de unga och deras levnadsförhållanden,
  • ge undervisnings- och kulturministeriet utlåtanden om ärenden som ska tas upp i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken,
  • följa den internationella utvecklingen och det internationella samarbetet på området.

Ungdomsbarometern, som mäter värderingar och attityder, och Undersökning om barns och ungdomars fritid, är ett viktigt verktyg för rådet, liksom indikatorer för ungdomars välmående och andra undersökningar.

Statens ungdomsråd är expert i frågor som gäller ungdomars uppväxt- och levnadsförhållanden. Statens ungdomsråds mål är att lyfta fram ärenden som rör ungdomar i den offentliga debatten genom ställningstaganden och åtgärdsprogram. Statens ungdomsråd är en del av undervisnings- och kulturministeriet.

Sektionen för forskning, prognostisering och utvärdering

Statens ungdomsråd har sektionen för beredning av ärenden. Sektionen tillsäts av undervisnings- och kulturministeriet. Ordföranden for en sektion ska vara medlem av statens ungdomsråd.

kontakt

Jenni Palomäki
Vikarierande generalsekretare
+358 2953 30277
+358 50 343 4423
jenni.palomaki@gov.fi