Skip to content

Lausunto lukiokoulutuksen tavoitteista ja tuntijaosta

12.02.2013

Nuora on tänään antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon koskien lukion tuntijakoa ja tavoitteita.

Osallisuus ja demokratiakasvatus

Nuora kannattaa lämpimästi työryhmän asettamispäätöksessä mainittua tavoitetta yhteisöllisemmästä ja osallistavammasta toimintakulttuurista ja korostaa, että sen saavuttamiseksi on huolehdittava seuraavista asioista:

  • osallisuus ei saa olla pelkkää seinien väristä päättämistä ja teemapäiviä: lukiolaisten on päästävä osallistumaan päätöksentekoon myös isommissa asioissa, esimerkiksi opetussuunnitelmiin ja arviointiperusteisiin liittyen
  • osallisuus ei saa typistyä pienen piirin oppilaskuntatoiminnaksi vaan kaikilla opiskelijoilla on oltava mahdollisuus vaikuttaa, esim. työtyytyväisyyskyselyjä vastaavien opiskelutyytyväisyyskyselyjen kautta, joilla annetaan mahdollisuus antaa palautetta ja konkreettisia kehittämisehdotuksia omalle koululleen
  • lukiolaisten demokraattisten valmiuksien lisäämiseksi lukioiden on avauduttava ympäröivään yhteiskuntaan, kutsuttava järjestöjen edustajia vierailuille, luotava opiskelijoille mahdollisuuksia vaikuttaa oman kotipaikkakunnan asioihin laajemminkin sekä käsitellä ajankohtaisia asioita myös osana opetusta (esim. sanomalehtiopetus)

 

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen on nostettava nykyistä selkeämmin yhdeksi lukio-opetuksen tavoitteeksi ja perustaksi, ja opetukseen on sisällytettävä ihmisoikeuskasvatusta nykyistä laajemmin. Uudistumassa olevat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait velvoittavat viranomaiset edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan, ja tämän on syytä näkyä selvästi lukiokoulutuksen tavoitteissa ja tuntijaossa. Opetuksessa on otettava lähtökohdaksi ihmisten moninaisuus ja normikriittisyys.

 

Oppisisällöt

Lukion oppisisältöjä on uudistettava ajanmukaisesti ja ennakkoluulottomasti. Oppiaineiden välisiä rajoja on tarvittaessa rikottava ja tietoyhteiskunnan kehityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin on tartuttava. Opiskelijoiden jatko-opinto- ja urasuunnitelmien tukemisen sekä syrjäytymisen ehkäisemisen näkökulmasta on tärkeää, että myös yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietouden sekä tunteiden käsittelyyn liittyvien taitojen opetusta lisätään.