Skip to content

Lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista

30.09.2016

Valtakunnallinen nuorisotyön ja –politiikan ohjelma on uuden nuorisolain mukainen ohjelma ja se hyväksytään valtioneuvostossa joka neljäs vuosi. Ohjelma sisältää tarkemmat tavoitteet nuorisotyölle ja nuorisopolitiikalle ja niiden tukemiselle. Uuden nuorisolain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2017.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta antaa nuorisolain 5§:n mukaisesti lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnalliseen nuorisotyön ja –politiikan ohjelmaan otettavista asioista. Ohjelman ensimmäinen kausi on 2017-2019.

lausunto_vanupo_2016-1-visio

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman keskiöön toimet, joilla autetaan nuorta saavuttamaan hyvä arki

Nuorisopolitiikka on ennen kaikkea hyvän arjen politiikkaa. Se on mukana tekemässä mielekästä vapaa-aikaa, vahvistamassa lähiyhteisöjä sekä mahdollistamassa opiskelun, työn ja turvallisen kodin. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta katsoo, että haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa tulevalla ohjelmakaudella nuorisopolitiikan tulee keskittyä arjen sujuvuuteen.

Sosiaalinen tausta, taloudellinen tilanne, asuinpaikka tai erityistarpeet eivät saa olla hyvän arjen tai haaveiden toteuttamisen esteenä. Nuorisopolitiikassa on huomioitava, että nuorten joukossa on kieli- ja kulttuurivähemmistöjä ja vammaisia nuoria. Yhdenvertaisuus tulee näkyä läpileikkaavana teemana ohjelmassa.

Päätösten valmistelussa on huomioitava, että nuorten arki ei tunne sektori- tai sukupolvirajoja. Käsillä olevat rakenteelliset uudistukset koskettavat laajasti nuorten palveluja. Uudistusten onnistunut läpivieminen edellyttää entistä vahvempaa toimialarajat ylittävää yhteistyötä.

Kokemus kuulumisesta yhteiskuntaan, tulevaisuudenusko, luottamus ja turvallinen ilmapiiri nousevat perusasioista: riittävästä elintasosta, lähiyhteisöön kuulumisesta ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään.

Kun perusasiat nuoren arjessa ovat kunnossa ja nuori uskaltaa haaveilla, tunne yhteiskuntaan kuulumisesta ja osallistumisen mahdollisuudesta kasvaa. Osa ehdotuksista tarvitsee rakenteellista uudistusta, osa asenteiden muutosta. Nuorisopolitiikasta täytyy puhua ymmärrettävästi ja ohjelman kieleen sekä selkeyteen tulee kiinnittää huomiota.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta on muotoillut seitsemän toimenpidekokonaisuutta nuoren näkökulmasta. Ohjelman valmistelua tulee jatkaa yhdessä nuorten kanssa.

Toimenpiteet ja koko lausunto luettavissa tästä.