Skip to content

Elokuussa julkaistu Eurobarometri tarkastelee eurooppalaisnuorten asenteita huumeita kohtaan

29.09.2014

Elokuussa julkaistun Eurobarometrin mukaan 28 EU-jäsenmaan nuorten asenteet erityisesti kannabiksen käyttöä sekä sen laillistamista kohtaan ovat muuttuneet. 31 % vastanneista oli käyttänyt jossain vaiheessa kannabista. Tämä on 5 % enemmän kuin vastaavassa tutkimuksessa vuonna 2011. Irlantilaisten (28 %), ranskalaisten ja slovenialaisten (25 %) sekä espanjalaisten (22 %) keskuudessa on eniten niitä, jotka ovat käyttäneet kannabista viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Samanaikaisesti myös niiden nuorten määrä, joiden mielestä kannabiksen käyttö tulisi laillistaa, on kasvanut. Kaikista vastanneista nuorista lähes puolet (45 %) oli tätä mieltä, samalla kun vuonna 2011 vain joka kolmas (34 %). Asenteet kovempia huumeita kohtaan (heroiini, kokaiini, ekstaasi) sen sijaan ovat pysyneet entisellään, ja yli 90 % vastanneista pitää niiden kieltämistä kannatettavana.
Eurooppalaisen ESPAD-tutkimuksen mukaan 15–16-vuotiaiden keskuudessa tupakointi ja alkoholin käyttö ovat oppilaiden keskuudessa kannabiksen käyttöä yleisempää, ja ne, jotka käyttävät kannabista, kuluttavat todennäköisemmin säännöllisesti myös alkoholia ja tupakkaa.

Uudet muuntohuumeet lainvalmistelijoiden päänvaivana

Tuoreen Eurobarometrin mukaan 8 % vastanneista eurooppalaisnuorista on kokeillut huumausaineita, jotka luokitellaan uusiksi muuntohuumeiksi, jotka eivät vielä ole lainsäädännön piirissä. Kasvua vuodesta 2011 on 3 %. Enemmistö vastanneista, jotka olivat viimeisen 12 kuukauden aikana käyttäneet muuntohuumeita (65%), olivat käyttäneet niitä juhlissa tai muissa tilaisuuksissa (festarit, klubit) tai kavereiden kanssa (60 %).

EU-maiden nuorten välillä on selkeitä eroja muuntohuumeiden käytössä. Esimerkiksi Eurobarometriin vastanneista suomalaisnuorista vain 2 % oli käyttänyt uusia muuntohuumeita, samalla kun irlantilaisnuorista 22 %. Kiinnostava havainto on, että niissä maissa, joissa kannabiksen käyttö on keskimääräistä yleisempää, myös muuntohuumeita käytetään nuorten keskuudessa yleisemmin.
Eurobarometrin mukaan joka kolmas vastaaja oli sitä mieltä, etteivät he ole saaneet edeltäneen vuoden aikana minkäänlaista tietoa muuntohuumeiden riskeistä ja niiden vaikutuksista. Huolestuttava piirre onkin, että nuorten keskuudessa saatetaan uusia muuntohuumeita pitää jopa turvallisena vaihtoehtona, koska ne eivät ole lainsäädännön piirissä. Kilpajuoksu lainvalmistelun sekä uusien kehitettävien huumeiden välillä onkin kova.

Internet vaikuttaa enenevässä määrin huumausaineiden myyntitapaan ja asettaa samalla uusia haasteita niin vanhojen kuin uusienkin huumausaineiden kaupan pysäyttämiselle. Valvonta on vaikeaa, kun valmistajat, välittäjät, jälleenmyyjät, sivustojen ylläpitäjät ja maksujenvälittäjäpalvelut voivat kaikki toimia eri maissa. Samalla kuitenkin Eurobarometrin esittämien tulosten valossa enemmistö muuntohuumeiden käyttäjistä kertoo ostaneensa tai saaneensa aineita ystävältä (68 %), 27 % huumeiden välittäjältä, 10 % kaupasta, ja 3 % oli ostanut Internetin kautta.

Suomalaisnuoret, huumeet ja alkoholi tilastojen valossa

Suomalaisnuoret sijoittuvat useimmissa Eurobarometrin huumausaineisiin liittyvissä tilastoissa eurooppalaisen keskiarvon alapuolelle, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Esimerkiksi vastanneista suomalaisnuorista 2 % on käyttänyt uusia muuntohuumeita ja 24 % kannabista. Tosin kannabiksen käyttö on vuoden 2011 vastaavasta tutkimuksesta lisääntynyt seitsemällä prosentilla. Suomalaisnuorten keskuudessa on myös selkeästi vähemmän niitä, jotka suhtautuvat kannabiksen laillistamiseen positiivisesti (32 %). Nämä asenteet tulevat varsin lähelle ruotsalaisnuorten näkemyksiä.

Suomessa kannabiksen, kovien huumeiden sekä muuntohuumeiden saatavuus on nuorten vastausten perusteella vaikeampaa verrattuna useimpiin muihin EU-maihin. Esimerkiksi Irlannissa, Espanjassa, Italiassa, Tšekissä, Iso-Britanniassa sekä Tanskassa enemmistö nuorista (yli 65 %) on sitä mieltä, että kannabiksen hankkiminen vuorokauden sisällä on helppoa. Suomessa näin ajattelee vain noin joka kolmas vastanneista (39 %).

Samalla kun Eurobarometrin mukaan enemmistö eurooppalaisnuorista käyttää muuntohuumeita bileissä tai ystävien kanssa, näyttäisi suomalaisnuorten keskuudessa olevan yleisempää muuntohuumeiden käyttö yksin (57 %) tai kavereiden kanssa (54 %). Juhlien yhteydessä ilmoitti käyttäneensä vain 20 %.

Toinen päihteisiin liittyvä suomalainen erityispiirre liittyy nuorten näkemyksiin alkoholin terveysriskeistä. Eurobarometrin mukaan Suomessa on kaikista EU-maista vähiten sellaisia nuoria, joiden mielestä säännölliseen alkoholinkäyttöön sisältyy korkeita terveysriskejä (29%). Näin ajattelee keskimäärin kaikista EU-maiden nuorista yli puolet (57 %) ja esimerkiksi unkarilaisnuorista jopa 80 %. Suomalaisnuorten näkemykset alkoholin terveysvaikutuksista ovat varsin samansuuntaiset tanskalais- ja hollantilaisnuorten kanssa.

Suomalaisen Kouluterveyskyselyn mukaan suomalaisnuorten alkoholinkäyttö on vähentynyt 2000-luvulla, mutta edelleenkin iso osa nuorista käyttää alkoholia säännöllisesti siten, että ovat tosi humalassa. Kouluterveyskyselyn mukaan myös tupakointi on selvästi vähentynyt. Sen sijaan marihuanan ja kannabiksen käyttö näyttäisi lisääntyneen. Koulualakohtaiset nuorten väliset erot ovat kuitenkin selkeät. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden keskuudessa on selkeästi yleisempää käyttää alkoholia, marihuanaa/kannabista tai tupakoida verrattuna lukiolaisiin tai peruskoululaisiin. Lisäksi entistä useampi ammattiin opiskeleva poika ja tyttö sekä peruskoulun poika hyväksyy marihuanan säännöllisen käytön.

Tuoreen Eurobarometrin aineisto (N=13 128) on koottu kesäkuussa 2014 puhelinhaastatteluin. Tutkimukseen osallistuneiden joukossa on 500 suomalaisnuorta (15-24-vuotiaita).

Lisätietoa:

Eurobarometer 401. Young people and drugs

Euroopan huumeraportti 2014: suuntauksia ja muutoksia

The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Huumetilanne Suomessa 2013

Kouluterveyskysely