Skip to content

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi arpajaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

13.04.2016

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta kannattaa esitystä rahapeliyhtiöiden yhdistämisestä. Esitys yhdestä rahapeliyhtiöstä, joka toimeenpanee Suomessa yksinoikeudella rahapelejä on hyvä. Tämä takaa paremmat ja laajemmat mahdollisuuden pelien kehittämiselle, yhtiön kilpailukyvylle sekä pelaamisen haittojen tehokkaammalle ehkäisemiselle. Yhdistämisessä ja sen jälkeisissä toimenpiteissä on tärkeää kohdella kaikkia edunsaajia yhdenvertaisesti.

Yksi uusi rahapeliyhtiö tuo mahdollisuuden kehittää pelejä nykyistä järjestelmää paremmin ilman keskinäistä kilpailua ja samalla vastata pelihaittojen ehkäisemisestä yhtenäisesti ja laajasti. Arpajaislain perusteluissa on hyvin kuvattu pelaamisen haittojen luonne sekä niiden torjumisen tärkeys.

Raha-automaattiyhdistyksen avustusten valmistelun siirtyminen Sosiaali- ja terveysministeriöön on luonteva. Perustettava Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen siirtyy osa Raha-automaattiyhdistyksen työntekijöistä vastaamaan avustustoiminnasta. Avustustoiminnan kulujen kattaminen Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen osalta herättää kuitenkin pohtimaan edunsaajien tasapuolista kohtelua ja yhtenäisten avustuslinjausten puuttumista. Sosiaali- ja terveysministeriöön siirtyisi ehdotuksen mukaisesti Raha-automaattiyhdistyksen avustusosaston työntekijöitä ja näitä kuluja katetaan myös edunsaajien jako-osuudesta. Puolet kuluista maksaisi uusi perustettava yhtiö ja puolet menisi jako-osuudesta. Läpinäkyvyys ja kulujen suuruus sekä niiden seuranta pitää uudistuksen myötä olla mahdollista. Opetus- ja kulttuuriministeriön kuten myös Maa- ja metsätalousministeriön avustusvalmisteluista vastaavat virkamiehet ovat ministeriön oman budjetin kuluissa. Uudistuksella luodaan heti alkuun edunsaajia eri tavalla kohtelevia järjestelmiä. Myös avustusvalmisteluun osallistuvien virkamiesten määrissä on huomattavia eroja uudistuksen jälkeen eri ministeriöissä. Rahapeliyhtiöiden yhdistämisen jälkeen uudella yhtiöllä on iso rooli siinä, että toimintoja yhtenäistetään ja virtaviivaistetaan, jolloin saadaan myös kevennystä henkilöstökuluista. Muutoinkin toimintojen tarkistaminen uuden yhtiön käynnistyttyä on suotavaa.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta esittää, että avustustoiminnasta aiheutuvat kustannukset tulee kattaa valtion budjettivaroista normaalin virkatyön tapaan. Tämä olisi yhdenmukainen käytäntö muiden edunsaajasektorien kanssa.

Avustusvalmistelun pysyminen kolmessa eri ministeriössä on asia, johon uuden rahapeliyhtiön tulee tulevaisuudessa kiinnittää huomiota. Seuraavassa vaiheessa on tarkisteltava avustustoiminnan kriteerien yhdenmukaistamista soveltuvin osin. Tällöin on järkevää katsoa esimerkiksi hakujärjestelmiä ja muita kriteerejä yhtenäisiksi. Avustusten haku- ja selvitysprosesseista ei ole syytä tehdä edunsaajien näkökulmasta nykyistä raskaampia. Avustuksiin käytettävien rahojen ollessa yhden yhtiön alla, on tulevaisuudessa mietittävä sitä, voiko järjestöt ja muut avustuskelpoiset tahot hakea enää avustusta useasta eri ministeriöstä.

Uuden peliyhtiön hallintoneuvostoon tulee kuulua myös edunsaajien edustajia.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta lausuu erikseen sosiaali- ja terveysministeriön asetusluonnosten osalta.