Skip to content

Lausunto hallituksen esitysluonnokseen kuntalain kokonaisuudistuksesta

27.08.2014

Nuora on antanut lausunnon hallituksen esitysluonnokseen kuntalain kokonaisuudistuksesta. Lausunnossa Nuora kannattaa kuntalakiluonnoksen viidennessä luvussa (26 §) ehdotettua kunnan velvollisuutta asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä. Lisäksi Nuora pitää hyvänä kansanäänestysaloitteen ikärajan laskemista 18 vuodesta 15 vuoteen (25 §). Lausunnossa Nuora korostaa nuorten yhdenvertaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien takaamisen ja aidon kuulemisen merkitystä. Lisäksi Nuora kiinnittää huomiota nuorten huomioimiseen erillisryhmänä kunnan viestinnässä (29 §).

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

Suomen perustuslain, nuorisolain sekä YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan nuorilla on oikeus ilmaista mielipiteensä, vaikuttaa ja tulla kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa vuosille 2012–2015 on asetettu tavoitteeksi, että jokaisessa kunnassa tulisi olla toimiva nuorisovaltuusto tai vastaava vaikuttajaryhmä. Peruspalveluiden tila 2014 -raportin mukaan nuorisovaltuustoja on nykyään noin 80 % kunnista. Nuorisovaltuustojen jäsenet valitaan pääsääntöisesti kouluvaaleilla ja he ovat yleensä 13–18-vuotiaita yläkoulu-, lukio- ja ammatillisen puolen opiskelijoita sekä satunnaisesti korkeakouluopiskelijoita. Muunlaisia olemassa olevia nuorten vaikuttamistoiminnan muotoja on esimerkiksi Helsingissä toimiva Ruuti, joka on nuorten vaikuttamisjärjestelmä, joka on tarkoitettu 13–20-vuotiaille helsinkiläisille.

Nuora kannattaa lakiehdotuksessa (26 §) kunnille annettua velvollisuutta asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, mikä monipuolistaa alle 18-vuotiaiden osallistumiskeinoja. Nuora pitää hyvänä, että kunnilla on päätäntävalta sen suhteen, minkä muotoisena lakisääteinen nuorten vaikuttajaryhmä organisoidaan ja miksi sitä nimitetään. Nuora katsookin tärkeäksi, että 26 § ensimmäisessä momentissa nuorisovaltuuston kanssa tasavertaisena mainittu ”vastaava nuorten vaikuttajaryhmä” kirjataan nuorisovaltuuston rinnalle myös pykälän toiseen momenttiin.

Nuora pitää tärkeänä, että kunnalla on riittävät resurssit huolehtia menestyksekkäästi nuorisovaltuuston tai vastaavan nuorten vaikuttajaryhmän toimintaedellytyksistä ja tarjota asiantuntija- ja muuta tukea. Nuora kannattaa lakiehdotuksessa nuorisovaltuustolle tai vastaavalle nuorten vaikuttajaryhmälle annettavaa mahdollisuutta vaikuttaa asioihin, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muihinkin asioihin, joiden nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuora esittää kuitenkin huolensa siitä, käyttävätkö kunnat mahdollisuutta osallistaa nuoret aidosti päätöksentekoprosesseihin.

Nuora katsoo, että lakiehdotuksessa nousevat näkökulmat liittyen monipuolisiin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksiin (22 §) erityisesti sähköisten toimintatapojen kehittämiseksi ovat nuorten näkökulmasta kannatettavia. Nuora kannattaa myös ehdotettua kansanäänestysaloitteen ikärajan laskemista 18 vuodesta 15 vuoteen.

Nuora korostaa, että kuntien tulee pyrkiä kautta linjan vahvistamaan eri-ikäisten ja erilaisista taustoista tulevien nuorten yhdenvertaisia osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

Nuorten huomioiminen kunnan viestinnässä

Nuora kannattaa ehdotusta (29 §), että kunnan viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. Nuora pitää tärkeänä, että nuorten elämää ja heidän elinympäristöään koskevista palveluista, taloudesta, valmistelussa olevista asioista sekä päätöksistä tiedotetaan sellaisella kielellä, joka on nuorille ymmärrettävää.

Antti Lindtman
Puheenjohtaja

Tuomo Valve
Pääsihteeri

Lakiluonnos luettavissa valtiovarainministeriön sivulla