Skip to content

Lausunto koskien hallituksen esitysluonnosta lukiolain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

05.06.2013

Nuora on tänään antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon lakiesityksestä, jolla mahdollistetaan vieraskielisten lukioon valmistavan koulutuksen järjestäminen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Nuora yhtyy lakimuutosesitysten taustalla olevaan huoleen maahanmuuttajien ja muiden vie-raskielisten aliedustuksesta lukiokoulutuksessa. Nuora kannattaakin lämpimästi esitettyjä lakimuutoksia, joilla halutaan puuttua tähän koulutuksellista tasa-arvoa heikentävään epäkohtaan mahdollistamalla lukioon valmistavan koulutuksen tarjoaminen sellaisille vieraskielisille henkilöille, jotka ovat jäämässä lukiokoulutuksen ulkopuolelle lähinnä puutteellisen suomen- tai ruotsinkielentaidon takia.

Nuora haluaa muistuttaa, että valmistavan koulutuksen vaikuttavuutta on tärkeää seurata ja arvioida huolellisesti lakimuutosten astuttua voimaan. Mikäli seuranta ja arviointi osoittavat, että valmistavalla koulutuksella ei onnistuta lisäämään vieraskielisten opiskelijoiden osuutta lukio-opiskelijoista, on syytä ryhtyä täydentäviin toimenpiteisiin.

Lakimuutosesityksissä Nuoraa ihmetyttää, ettei lukiolain 20 §:ään esitetyssä uudessa 4 momentissa ole mainintaa vaaditusta opetuskielen (suomi tai ruotsi) riittävästä hallinnasta, joka mainitaan esityksen tavoitteissa ja keskeisissä ehdotuksissa hallituksen esitysluonnoksen sivulla 8. Jotta yhden vuoden valmistava koulutus todella riittäisi lukiovalmiuksien antamiseen, on tietyntasoinen peruskielitaito välttämätön. Jos tasoerot tässä peruskielitaidossa vaihtelevat valmistavan koulutuksen ryhmien sisällä liikaa, ryhmien opettaminen vaikeutuu huomattavasti. Näistä syistä kielitaitovaatimus olisi Nuoran mielestä syytä kirjata lakiin mahdollisimman tarkasti.

Lausunnon keskeinen sisältö

Nuora kannattaa lämpimästi esitettyjä lakimuutoksia, mutta muistuttaa, että niiden vaikuttavuutta on tärkeää seurata ja arvioida huolellisesti niiden astuttua voimaan. Lisäksi Nuora esittää opetuskielen (suomi tai ruotsi) riittävän hallinnan vaatimuksen lisäämistä lukiolain 20 §:ää esitettyyn uuteen 4 momenttiin.