Skip to content

Lausunto liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen

20.04.2016

Lausunto liittyen rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemien asetusluonnosten osalta

Asetusluonnoksella siirretään nykyinen Raha-automaattiyhdistyksen avustusjärjestelmä sellaisenaan sosiaali- ja terveysministeriöön. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, johon siirtyy Raha-automaattiyhdistyksen työntekijöitä. Sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen perustetaan avustusasioiden neuvottelukunta, josta säädetään lausuntokierroksella olevalla valtioneuvoston asetuksella. Neuvottelukunnan alaisuudessa toimisi arviointi- ja avustusjaosto. Malli vastaa osittain opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöjen avustusta valmistelevan neuvottelukunnan mallia.

Raha-automaattiyhdistyksen avustusosasto on valmistellut avustusten jakoehdotuksen, maksanut avustukset ja valvonut niiden käyttöä. Raha-automaattiyhdistyksen hallitus on antanut sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen avustusten jaosta. Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenistä puolet on ollut yhdistyksen kokouksen valitsemia jäseniä ja puolet valtioneuvoston nimittämiä jäseniä. Asetuksessa säädetään STM:n yhteydessä toimivasta avustusasioiden neuvottelukunnasta ja sen alla toimivasta arviointi- ja avustusjaostosta. Edunsaajien asemaa ollaan näillä kirjauksilla heikentämässä tuotonjaon valmistelussa. Muut ministeriöt eivät ole tekemässä heikennyksiä edunsaajien osallisuuteen yhdistymisprosessin yhteydessä.

Selvityksen Suomen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista edunsaajatyöryhmän yksimielisessä mietinnössä maaliskuussa 2015 todetaan, että RAY:n edunsaajien avustuksista päätettäessä kiinteäksi osaksi tuotonjakoministeriön päätöksentekoa muodostetaan edunsaajien edustajista koostuva edunsaajaneuvosto, jonka tehtävänä on tehdä esitys ohjeellisesta tuotonjakosuunnitelmasta ja vuosittaisesta avustuspäätöksestä. Tämä sovittu periaate ei toteudu STM:n asetusvalmistelussa.

Rahapelifuusiolle asetettu keskeinen tuotonjakoa koskeva tavoite oli järjestöjen autonomian kunnioittaminen ja byrokratian vähentäminen. Esitys ei juurikaan sisällä muutoksia eikä siis tavoitteen mukaisia elementtejä. Asetetun tavoitteen huomioiminen tulee olla keskeistä mahdollisessa avustusjärjestelmien yhtenäistämisessä.

Suunnitellussa Avustusasiain neuvottelukunnan Arviointi- ja avustusjaostossa, joka antaa lausunnon avustusesityksestä, ei ole mukana edunsaajien esitysten perusteella nimettyjä tahoja. Vertaisarvioinnin elementti ei toteudu avustusvalmistelussa. Yhdessä sovituista periaatteista luopuminen tältä osin ei herätä edunsaajien luottamusta mahdolliseen jatkoprosessiin, jossa avustuskäytäntöjä on tarkoitus yhdenmukaistaa soveltuvin osin. Lakiesityksen ja sen ohessa annettavien asetusten on pohjauduttava vuonna 2015 yhteisesti sovittuun malliin.

Asetuksessa on keinotekoisesti määritelty kaksi neuvottelukuntaa, kun tehtävät voisi sisällyttää yhden neuvottelukunnan alle.

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta kannattaa mallia, jossa on yksi neuvottelukunta, jonka tehtäviin kuuluvat asetuksissa määritellyt tehtävät siten, että Avustusasioiden neuvottelukunta

1) tekee esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuvan avustustoiminnan linjauksista, strategisista suuntaviivoista ja vuotuisesta toimeenpanosuunnitelmasta
2) kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa sekä välittää tietoa järjestökentältä
3) tekee esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille myönnettävien avustusten jaoksi
4) tekee sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta

Avustusasioiden neuvottelukunnan jäsenet asettaa valtioneuvosto neljäksi vuodeksi kerrallaan. Henkilökohtaisista varajäsenistä luovutaan. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan. Neuvottelukunnan jäsenten tulee olla terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin toimialaa edustavien järjestöjen ehdottamia henkilöitä.