Skip to content

Nuoret näkyviin! Valtion nuorisoneuvoston hallitusohjelmatavoitteet puolueille

02.04.2019

Valtion nuorisoneuvosto näkee, että nuoret tulee nostaa tulevan hallitusohjelman keskiöön. Nuorisotyö ja -politiikka täytyy saada vahvasti osaksi hallitusohjelmaa.

Uusimman Nuorisobarometrin (2018) mukaan suomalaiset nuoret ovat aiempaa kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnallinen aktiivisuus on lisääntynyt. Ilmastonmuutos, maailmanpoliittinen tilanne, kansainvälinen terrorismi ja maahanmuuttajien määrän lisääntyminen ovat nuoria huolettavia teemoja. Nuorilla on tärkeä rooli yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisijana.

Valtion nuorisoneuvosto nostaa esiin kolme kokonaisuutta, joissa nuorten ääni tulee saada kuuluviin:

Ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Nuorten syrjäytymisen taustalla olevat syyt ovat monitasoisia. Ne voivat johtua yhteiskunnallisista tekijöistä tai perhe- ja yksilötason tekijöistä. Huono-osaisuus kasautuu ja periytyy. Ei ole olemassa yhtä palvelua tai toimijaa, joka vähentää syrjäytyneiden nuorten määrää. Tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä, selvä visio tavoitteineen ja vastuuministeri. Tavoitteena tulee olla toimenpiteiden vahvistaminen, joilla syrjäytyneiden nuorten määrän saadaan vähenemään.

Yhdenvertaisempaa sukupolvipolitiikkaa

Sukupolvipolitiikan onnistuminen on avainasemassa väestön ikääntyessä ja syntyvien ikäluokkien ollessa pienempiä. Nuoret ikäluokat ovat jäämässä tulokehityksessä aikaisempia sukupolvia heikompaan asemaan. Oikeudenmukainen eläkejärjestelmä, työllisyyden sekä yrittäjyyden edistäminen ja riittävän vakaan taloudellisen kasvun turvaaminen ovat olennaisia kestävän sukupolvipolitiikan kannalta. Ilmastonmuutosta torjumalla ja ympäristöstä huolehtimalla voidaan varmistaa hyvät elinolosuhteet myös tuleville sukupolville. Kiinnitetään huomiota perheen perustamista mahdollistaviin tekijöihin ja asenneilmapiirin parantamiseen. Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle nuorisotyöstä ja -politiikasta mahdollistaisi ajankohtaisen tilannekuvan nuorten elinoloista Suomessa.

Nuorten luottamukselle katetta

Nuorten luottamus Suomen tulevaisuuteen on vihdoin kääntynyt positiiviseen suuntaan. Luottamus maailman tulevaisuuteen ylipäätään on puolestaan selvästi laskemassa. Takaako koulutus työpaikan, uskaltaako perustaa perheen, kestääkö parisuhde, voinko vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen? Oman arjen hallinta on avainasemassa, jotta nuori voi haaveilla ja uskoa tulevaisuuteen. Synkät kuvat tulevaisuudesta heijastuvat edelleen nuoriin, etenkin poikiin. Yhä useampi nuori ei usko oman ikäluokkansa taloudellisen tilanteen kehittyvän paremmaksi kuin vanhempien ikäluokkien. Kokonaisturvallisuus kattaa kokonaisvaltaisen turvallisuuden tunteen, luottamuksen suomalaiseen yhteiskuntaan. Kaikkien nuorten osaamista ja taitoja tarvitaan kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Suomalainen yhteiskunta muuttuvassa maailmassa tarvitsee kaikkien osallisuutta.

Ei ole politiikkasektoria, joka ei koskettaisi nuoria. Suomessa on aktiivisin ja politiikasta kiinnostunein nuoriso pitkään aikaan. Ottakaa heidät mukaan keskusteluihin ja ratkomaan Suomen haasteita.

 

Helsingissä 29.3.2019

Valtion nuorisoneuvosto

 

Löydät hallitusohjelmatavoitteet pdf:nä täältä: VNN_hallitusohjelmatavoitteet