Skip to content

SORA-työryhmän valmistelua jatkettava

17.12.2009

Opetusministeriön asettama niin sanottu SORA-työryhmä valmistelee säädösmuutoksia, jotka koskevat opiskeluoikeuden peruuttamista alalle soveltumattomuuden vuoksi, kurinpidollista pysyvää oppilaitoksesta erottamista erittäin vakavien väärinkäytösten seurauksena, päihdetestien käyttöönottoa sekä tiedonvaihto- ja tietosuojakysymyksiä. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta tuo esille kyseiseen säädösvalmisteluun liittyvän huolensa lausuntokierroksen luonnoksen hallituksen esitykseksi jatkokäsittelystä.

Lausuntokierroksen luonnos hallituksen esitykseksi sisältää periaatteellisia ja käytännöllisiä opiskelijoiden oikeusturvaan liittyviä tulkinnanvaraisuuksia, joita lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella on tarpeen korjata. Neuvottelukunta pitää muun muassa välttämättömänä päihdetestauksesta kirjattujen säännösten muuttamista, jotka antavat näin toteutuessaan laajat ja epätäsmälliset valtuudet opiskelijoiden päihdetestaukseen. Lisäksi opiskeluoikeuden palauttaminen on oltava mahdollista kaikissa opiskeluoikeuden peruuttamistilanteissa.

Neuvottelukunta toivoo, että SORA-työryhmän kertaalleen jatkettua määräaikaa pidennetään vuoden 2010 maaliskuun loppuun asti. Neuvottelukunta pitää välttämättömänä, että lausuntokierroksen perusteella tehtävät muutokset luonnokseen hallituksen esitykseksi käydään läpi perusteellisesti ja avoimessa vuorovaikutuksessa. Eduskunnalle annettavan hallituksen esityksen on otettava selkeästi kantaa esille nousseeseen kritiikkiin nyt valmisteltujen säädösmuutosten toimivuudesta. Ensivaiheessa SORAtyöryhmän valmistelua on jatkettava.

Lisätietoja: pääsihteeri Tuomas Kurttila, 0400 681 680

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) on valtioneuvoston asettama lapsi- ja nuorisopolitiikan asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Neuvottelukunnan lakisääteisinä tehtävinä ovat vuosittainen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanon arviointi, osallistuminen lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman valmisteluun sekä lasten ja nuorten näkökulman tuominen päätöksentekoon. Keskeisinä välineinä neuvottelukunnalla ovat nuorten arvoja ja asenteita seuraavat Nuorisobarometrit, nuorten hyvinvoinnin indikaattorit sekä muu tietotuotanto. Neuvottelukunta toimii asiantuntijana lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin liittyvissä kysymyksissä. Neuvottelukunta pyrkii nostamaan lapsia ja nuoria koskettavia asioita yleiseen keskusteluun.

JAKELU

Opetusministeri Virkkunen

Valtiosihteeri Misukka

Erityisavustaja Rissanen

Kansliapäällikkö Skog

Ylijohtaja Karjalainen

SORA-työryhmän sihteerit

Lue ja lataa PDF: SORA-työryhmän valmistelua jatkettava PDF (17.12.2009)