Skip to content

Tavoitteena maailman osallistuvin nuoriso!

15.06.2015

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) ehdottaa, että valmisteilla olevan lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämis-ohjelman tavoitteena olisi maailman osallistuvin nuoriso. Valtioneuvosto hyväksyy kehittämisohjelman joka neljäs vuosi ja uusi ohjelma tulee voimaan vuonna 2016.

Nuora ehdottaa, että tulevan ohjelman kärjeksi otetaan nuorten osallistuminen. Tavoitteeseen ”maailman osallistuvin nuoriso” pääseminen edellyttää vuorovaikutusta nuorten, nuorten parissa työskentelevien, julkishallinnon ja yksityisen sektorin välillä. Lähtökohtana tulee olla kaikkien nuorten osallisuus yhteiskunnassa, mikä edellyttää haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille kohdistettua erityistä tukea. Osallistumisen esteet tulee poistaa, jotta Suomessa asuisi jatkossa maailman osallistuvin nuori ikäpolvi. Nuoria tulee kannustaa vaikuttamaan yhteiskuntaan omilla ehdoillaan, vaikuttamisen tapoja arvottamatta. Nuorten virallisen kuulemisen lisäksi hallinnon eri tasoilla tulee ennakkoluulottomasti kuunnella erilaisia nuorten ääniä.

Talouden taantuma sekä hallitusohjelmassa suunnitellut leikkaukset ovat riski kasvavaan nuorten hyvinvoinnin erilaistumiseen, johon nuorisopoliittisilla toimilla tulee vastata, toteaa Nuora lausunnossaan. Uuden hallitusohjelman sisältämä kuntien toimintavapauksien lisäys nuorisotyön, liikunta- ja kulttuuripalvelujen kentällä vaatii erityistä huomiota siihen, että lasten ja nuorten osallistumismahdollisuudet säilyvät ainakin nykyisellä tasolla koko maassa. Toisaalta toimintavapaus antaa mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen, muistuttaa Nuora.

Nuoran ehdotus on, että nuorten osallistumista edistetään neljän osatavoitteen keinoin: 1. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on vähintään yksi harrastus, 2. Nuorten yhteiskunnallinen osallistuminen vahvistuu, 3. Nuorten kansainvälinen osallistuminen ja yrittäjyys lisääntyvät, 4. Julkiset palvelut tukevat nuorten osallisuutta ja vähentävät eriarvoisuutta.

Yksi osallistumisen este on harrastuksissa tapahtuva kiusaaminen, syrjintä ja väkivalta, johon Nuoran mielestä on puututtava laaja-alaisesti. Etenkin ulkomaalaistaustaisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen muita useammin kohtaamaan syrjintään ja väkivaltaan on puututtava viipymättä.
Nuorten mielenterveyspalveluiden alueellisesti epätasainen saatavuus ja nuorten yksinäisyys kuuluvat myös osallisuu-den esteisiin ja Nuora pitää erityisen tärkeänä, että nuorten kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään kun nuorille suunnattuja palveluita kehitetään.

Nuora nostaa lausunnossaan myös esille nuorten kokeman syrjinnän viranomaisten taholta. Nuorisobarometrin mu-kaan jopa joka neljäs nuori on havainnut nuoriin kohdistuvaa syrjintää viranomaisten taholta. Nuoran ehdotus on, että nuorten kokemaan syrjintään julkisissa palveluissa puututaan laajalla informaatio-ohjauksella. Julkisen toiminnan tulee olla sekä syrjintävapaata että nuorten yhteiskunnallista osallisuutta lisäävää.

Nuora painottaa demokratia- ja globaalikasvatuksen tärkeyttä kouluissa ja toivoo, että koulut avaisivat ovensa järjestöjen ja vaikuttajaryhmien lisäksi myös nuorisotyölle.

Päätöksiä tehdessä nuorisovaikutusten arvioinnin lisäksi tulisi selvittää päätösten sukupolvivaikutukset. Tämä on Nuoran mielestä erityisen tärkeätä nyt, kun tehdään mittavia säästöpäätöksiä, joilla voi olla 1990-luvun säästöjen tavoin pitkäaikaisia vaikutuksia nuoriin.

Nuorisoasiain neuvottelukunnan lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Lisätietoja:

Antti Lindtman
Puheenjohtaja
09 4323089
antti.lindtman@eduskunta.fi

Tuomo Valve
Pääsihteeri
040 5159 367
tuomo.valve@minedu.fi

  • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 2012-2015 viimeisimpään arviointiin ”Tavoitteet, teot ja tulokset”, pääsee tästä linkistä.
  • Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-2015 löytyy täältä.