Skip to content

Nuora korostaa lukion yleissivistävyyttä

06.02.2014

Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta, Nuora, lausuu lukiokoulutuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä tuntijaon uudistamista valmistelleen työryhmän ehdotuksiin.

Työryhmän esityksen tavoitteena on lukiolain mukaisesti antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Lukiokoulutuksen merkitys korkeakoulutukseen valmistavana on ilmeinen. Koulutuksen keskeytymisen ehkäisemiseen on panostettava riittävällä opintojen ohjauksella.

Valtion nuorisoasian neuvottelukunnan (Nuora) mielestä työryhmän tavoitteet on parhaiten saavutettavissa lukion tuntijakouudistuksella, joka antaa opiskelijalle riittävän monipuolisen yleissivistävän koulutuksen. Tämä tarkoittaa, että uudessa tuntijaossa on kaikille opiskelijoille kursseja myös luonnontieteellisissä, humanistis-yhteiskunnallisissa ja katsomuksellisissa opinnoissa.

Tämän lisäksi Nuora katsoo tärkeäksi lukiolaisten kansalaisvalmiuksien kasvattamiseen tähtäävien tuntijaon rajat ylittävien keinojen, kuten mm. teemakurssien, omaksumista nuorille annettavassa lukiokoulutuksessa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi demokratia-, ihmisoikeus- ja mediakasvatusta sekä nykyaikaisten opiskeluvälineiden käyttöä ja varsinkin opetuksen saamista nykyaikaisilla välineillä lukioissa.

Antti Lindtman
Puheenjohtaja

Tuomo Valve
Pääsihteeri