Skip to content

Ungdomsbarometern 2019: unga upplever arbete som meningsfullt men skillnaderna mellan könen är stora

20.04.2020

Ungdomar är förbundna till att arbeta och arbete upplevs som meningsfullt. Särskilt meningsfullt upplevs arbetet av unga företagare, och den positiva attityden till företagande har förstärkts bland unga.  Det finns emellertid stora skillnader mellan könen i förhållandet till den egna ställningen på arbetsmarknaden och framtiden i arbetslivet: unga kvinnor är på många sätt mer oroade i sina uppfattningar om arbete och arbetslivet, och de är också oftare oroade över sin arbetshälsa. Uppgifterna framgår av Ungdomsbarometern 2019, som fokuserade på arbete och företagande.

Arbetet är inte endast en inkomstkälla för de unga

Intervjuerna i Ungdomsbarometern ger överlag en mycket positiv helhetsbild av de ungas förhållande till arbetet. Arbetet upplevs som viktigt och dess innebörd ökar: nio av tio unga vill att arbetet ska motsvara de egna värderingarna. Framför allt upplever företagare och högt utbildade unga arbetet som inspirerande och meningsfullt.

”Arbetet måste ge den unga något. Eftersom arbetet är förknippat med stora förväntningar är det knappast en överraskning att nästan hälften av de studerande upplever valet av yrke som stressande och var tredje rentav som skrämmande”, konstaterar Elisa Gebhard, ordförande för Statens ungdomsråd, som är den ena utgivaren av Ungdomsbarometern.

Endast få unga tänker att vilket som helst arbete duger bara man får tillräckligt betalt. Arbetet är inte endast en inkomstkälla för de unga, och den största majoriteten tar avstånd från påståendet om att man inte behöver arbeta för att vara lycklig. Engagemanget för arbetet beskrivs även av att tre av fyra uppger sig hellre ta emot ett arbete än att leva på inkomststöd, även om arbetandet inte skulle ge en högre inkomstnivå. I genomsnitt är de unga nöjda med sitt nuvarande arbete: skolvitsordet för arbetsnöjdheten är 8,2 i 2019 års barometer, vilket är högre än förut. Å andra sidan uppger sig en tredjedel av respondenterna vara oroade över sin arbetshälsa.

Engagemanget för arbetet framkommer även av att över hälften av de unga är beredda att skjuta upp grundandet av familj av arbetsrelaterade orsaker, men ännu fler är villiga att avstå från ett arbete på grund av familjeorsaker. De som anser det vara omöjligt att kombinera karriär och familj utgör en minoritet.

Unga kvinnor känner oro för arbetslivet

En av de viktigaste observationerna i barometern är könsfördelningen beträffande arbetslivsrelaterade attityder och värderingar. Kvinnorna upplever att arbetet är mentalt påfrestande och de känner oftare ångest över arbetsrelaterade ärenden på fritiden än männen. Redan för tio år sedan var kvinnorna mer oroade över sin arbetshälsa än männen, men skillnaderna mellan könen har ökat ytterligare med tiden.

Unga män har också mer tillit till sin karriär. Nästan nio av tio unga anser det vara sannolikt att de får en fast anställning under sin karriär, men männen känner en större tillit till detta än kvinnor. Av kvinnorna är en större del oroad över om de överhuvudtaget kommer att ha ett arbete i framtiden.

”Unga kvinnor upplever sin position på arbetsmarknaden på fler sätt riskfylld än unga män”, sammanfattar Lotta Haikkola, forskningschef på Nätverket för ungdomsforskning, som är den andra utgivaren av Ungdomsbarometern.

Ett lyft för företagaranda och företagande

Det finns fler företagare bland respondenterna än i tidigare Ungdomsbarometrar, och även bland de övriga respondenterna är det fler som uppger sig vilja prova på företagande i något skede av karriären. Fler än tre av fyra tror att företagande kommer att bli vanligare i framtiden. Nästan alla företagarunga som svarat är företagare av fri vilja – inte för att de måste. Unga företagare upplever oftare att de arbetar med något som motsvarar utbildningen än löntagarna.

Allt fler upplever att de i skolan fått bra grunder för företagande och en positiv inställning till företagande överlag har förstärkts bland de unga. Tre av fyra anser att det är viktigt att företagen hålls i finländsk ägo med tanke på Finlands framtid. Lika många anser att man med företagande kan påverka samhället.  Företagande upplevs som en frihet att förverkliga sina drömmar. Hälften av de unga undertecknar påståendet om att man kan bli rikare genom företagande än som löntagare.

”Som ett slags sammanfattning av tidens anda anser två av tre att en företagarattityd behövs i allt arbete”, konstaterar Haikkola.

Ungdomsbarometern 2019 baseras på 1 907 telefonintervjuer.

Du kan läsa Bra jobbat! – ungdomsbarometern 2019 fri här: tietoanuorista.fi/nuorisobarometri