Skip to content

Nuoret huomioitava erityisryhmänä uudessa sosiaalihuoltolaissa

23.06.2014

Nuora on antanut lausunnon hallituksen esitykseen Eduskunnalle sosiaalihuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Esittelytekstissä ja lain perusteluissa tuodaan useassa kohdassa esille nuoret, mutta nuorta ei määritellä tarkemmin perusteluissa tai itse laissa. Lapset on määritelty sosiaalihuoltolain 4 §:ssä alle 18-vuotiaiksi henkilöiksi. Nyt valmisteilla olevassa sosiaalihuoltolaissa nuoren määritelmällinen epäselvyys aiheuttaa tulkintaongelmia ja epäselvyyttä nuorten asemassa ja oikeuksissa. Nuora katsookin, että nuoria koskettavassa lainsäädännössä on myös määriteltävä mitä nuorella tarkoitetaan.

Lisäksi Nuora haluaa turvata nuorille kohdennetut palvelut myös 18 vuotta täyttäneille nuorille. On varmistettava, että myös muut, kuin jälkihuollon piirissä olevat nuoret saavat tarvitsemaansa tukea. Tällä hetkellä nuorista puhutaan lähinnä esittely- ja perusteluteksteissä, mutta itse lakitasolla nuoria ei mainita. Samalla kuitenkin esimerkiksi European Youth Forum kannustaa nuorten tunnistamiseen omana erityisryhmänään lainsäädäntötasolla. Nuoran mielestä nuoret tulisi huomioida omana erityisryhmänään myös lakitasolla.

Nuora katsoo myös, että sosiaalihuoltolain suhdetta toisiin lakeihin tulee selkiyttää. Erityisesti Nuora korostaa, että sosiaalihuoltolain 17 §:n ja Nuorisolain 7b §:n yhteensovittamista tulee selvittää lisää. Miten sosiaaliohjauksen (SosHL 17 §) sisältö koordinoituu etsivän nuorisotyön (NuorL 7b §) kanssa? Ovatko järjestelmät päällekkäisiä vai toisiaan täydentäviä? Miten toimijoiden välinen yhteistyö on järjestetty?

Nuora pitää Nuorisolain 7 b §:ssä määriteltyä etsivää nuorisotyötä toimivana järjestelmänä. On tärkeää, että Sosiaalihuoltolaissa määritelty sosiaalihuolto toimii hyvin yhteen Nuorisolaissa määritellyn etsivän nuorisotyön kanssa, eikä tältä osin uusia ja raskaita päällekkäisiä rakenteita pääse syntymään. Järjestelmien tulee olla selkeitä nuorten näkökulmasta. Samoin lain toimeenpanossa tulee varmistaa, että lapset ja nuoret saavat helposti tavoitettavaa ja tarpeisiinsa vastaavaa tietoa laissa säädetyistä oikeuksistaan.

Antti Lindtman
Puheenjohtaja

Tuomo Valve
Pääsihteeri