Skip to content

Nuorisobarometri 2020: Nuoret pääosin tyytyväisiä palveluihin, ongelmia erityisesti kohdennetuissa palveluissa

23.03.2021

Nuorten palvelukokemukset ovat pääosin myönteisiä. Jopa 95 prosenttia nuorista koki, että oli saanut riittävästi terveydenhuollon sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palveluja. Työllisyyspalvelujen ja mielenterveyspalvelujen saatavuus arvioitiin lähes yhtä hyväksi. Tiedot ilmenevät vuoden 2020 Nuorisobarometrista, jonka aiheena olivat nuorille tarjottavat palvelut. Tutkimuksen aineisto kerättiin alkuvuonna 2020 ennen kuin korona rantautui Suomeen. Suurten rakenteellisten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusten edellä teemaksi valikoitiin palvelut. Kerätty aineisto tarjoaa vertailukohdan niin sote-uudistuksen onnistumisen kuin korona-ajan vaikutusten arvioinnille.

Osalla nuorista oli ongelmia erityisesti tilanteissa, joissa elämänhallinta on tavalla tai toisella uhattuna. Velkaneuvontaa, apua rahapeliongelmiin tai päihdepalveluja ei ole saatavilla riittävästi. Ongelmia kohdataan myös esimerkiksi hoidon ja palvelujen jatkuvuudessa, ja osa nuorista kokee palveluissa epäkunnioittavaa kohtelua ja syrjintää. Hoitoon pääsy voi olla hidasta ja kokemus mahdollisuudesta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon heikko.

Suurin osa nuorista voi hyvin ja on tyytyväisiä käyttämiinsä palveluihin. Huolestuttavaa kuitenkin on, että kokemukset palveluista ovat negatiivisimpia juuri haavoittuvassa asemassa olevilla nuorilla. Jokaisella nuorella on oikeus tulla kohdatuksi arvostavasti ja saada tarvitsemaansa tukea”, sanoo varapuheenjohtaja Suvi Mäkeläinen valtion nuorisoneuvostosta.

Nuorisobarometrissa tarkasteltiin 15–29-vuotiaiden (N= 1938) sosiaali- ja terveyspalveluiden, TE-palveluiden ja kohdennetun nuorisotyön lisäksi vapaa-aikaan, kulttuuriin ja avoimeen nuorisotyöhön liittyvien palveluiden käyttöä.

Palvelut riittäviksi kokevia oli merkittävästi enemmän kuin niitä riittämättöminä pitäviä. Kuitenkin esimerkiksi sitä, että joka seitsemäs nuori ei kokenut saaneensa mielenterveyspalveluissa riittävästi tukea, voi pitää liian suurena osuutena. Lähes neljännes myös koki, ettei mielenterveyspalveluihin pääseminen ole nopeaa. Palveluiden riittävyyden turvaaminen on julkisen vallan velvollisuus”, muistuttaa Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Tomi Kiilakoski.

Syrjintävaarassa etenkin useampaan vähemmistöön kuuluvat nuoret

Lähes kaikki vastanneet nuoret jakoivat kokemuksen siitä, että henkilökunta on kohdellut heitä kunnioittavasti. Valtaosa myös koki, että palveluissa asiat selitettiin heille ymmärrettävästi. Syrjintää tai ennakkoluuloja ainakin jossain tutkituista palveluista on kohdannut seitsemän prosenttia nuorista. Syrjintää kokivat eniten ne nuoret, jotka kokevat kuuluvansa useampaan kuin yhteen vähemmistöön. Heistä joka kuudes on kokenut syrjintää jossakin palvelussa.

Nuorisobarometri osoittaa tarpeen kehittää palveluja syrjimättömiksi. Palveluiden kehittämisessä tulisi tunnistaa nuorten erityistarpeet ja osallisuuden merkitys”, toteaa toinen julkaisun toimittajista, tutkija Päivi Berg XAMK:in nuorten tutkimus- ja kehittämiskeskus Juveniasta.

Positiivinen trendi nuorten itsetunnossa ja arjen mielekkyydessä

Vuosittain vaihtuvan teeman lisäksi Nuorisobarometrissa tarkastellaan lukuisia arvoihin, arkiseen elämään ja hyvinvointiin liittyviä trendejä. Tämän vuoden seurantatiedoista nousee esiin myönteisenä trendinä etenkin yhteenkuuluvuuden tunne, joka viimeisten reilun kymmenen vuoden aikana on tiivistynyt niin suhteessa suomalaiseen yhteiskuntaan, Eurooppaan, Euroopan unioniin kuin globaaliin yhteisöönkin. Myös nuorten itsetunto ja omaan elämään liittyvä hallinnan tunne on vahvistunut. Kun vuoden 2015 Nuorisobarometrissa päivittäiset tekemisensä koki merkitykselliseksi kolmannes vastaajista, oli uusimmassa mittauksessa osuus kasvanut jo puoleen.

 

23.3.2021 järjestetystä Nuorisobarometrin 2020 julkistustilaisuudesta on katsottavissa tallenne.

 

Lisätiedot

Tomi Kiilakoski
Vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
p. 040 504 6432
tomi.kiilakoski@nuorisotutkimus.fi

Sami Myllyniemi
Tilastotutkija, Nuorisotutkimusverkosto
p. 040 7151 721
sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi

Päivi Berg
Tutkija, XAMK, nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
p. 040 5697365
paivi.berg@xamk.fi

Suvi Mäkeläinen
Varapuheenjohtaja, valtion nuorisoneuvosto
p. 045 113 4194
suvi.makelainen@outlook.com