Skip to content

Valtion nuorisoneuvosto etsii asiantuntijoita tutkimus-, ennakointi- ja arviointijaoston jäseniksi kaudelle 2023-2027

28.09.2023

Valtion nuorisoneuvosto on valtioneuvoston asettama asiantuntijaelin, johon valtioneuvosto kutsuu jäseniksi lasten ja nuorten kasvu- ja elinoloihin perehtyneitä henkilöitä. Neuvostossa on 18 jäsentä sekä opetus- ja kulttuuriministeriössä työskentelevä sihteeristö. Nuorisolain mukaan neuvoston tehtävänä on:

  • käsitellä nuorten kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita ja arvioida valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia nuoriin ja nuorille suunnattuihin palveluihin ja toimintoihin;
  • tehdä aloitteita ja esityksiä nuorisopolitiikan kehittämiseksi;
  • tuottaa ajankohtaista tietoa nuorista ja heidän elinoloistaan;
  • antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista;
  • seurata toimialan kansainvälistä kehitystä ja yhteistyötä.

Uusi valtion nuorisoneuvosto on nimitetty kaudelle 2023-2027 ja se hakee tutkimus-, ennakointi- tai arviointitoimintaan perehtyneitä asiantuntijoita jaoston jäseniksi. Jaosto kokoontuu 4-6 kertaa kalenterivuoden aikana ja se nimitetään koko toimikaudeksi. Kokouksista maksetaan opetus- ja kulttuuriministeriön määrittelemä kokouspalkkio ja mahdolliset matkakustannukset. Kokoukset voidaan järjestää läsnä-, etä- tai hybridikokouksina. Jaosto tarjoaa näköalapaikan nuorisotyön ja -politiikan tutkimus- ja arviointitoimintaan.

Valtion nuorisoneuvosto julkaisee kahta eri tutkimusta Nuorisotutkimusseuran kanssa, Nuorisobarometria vuosittain ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta joka toinen vuosi. Lisäksi nuorisoneuvosto toimii yhtenä julkaisijana Nuorisotutkimusseuran ja THL:n kanssa Nuorten elinolot-vuosikirjassa. Viime toimikaudella tehtiin kolme arviointia ja selvitystä: Selvitys koronakriisin vaikutuksista nuorisotoimialaan, Selvitys nuorisojärjestöjen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmista ja tuen tarpeesta sekä Valtakunnallisen nuorisotyön ja –politiikan ohjelman arviointi.

Jaoston tehtävät

Jaosto valmistelee neuvostolle tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoimintaan liittyvää työtä. Se sisältää mm. valtion nuorisoneuvoston tutkimus- ja arviointitoiminnan valmistelua, esimerkiksi Nuorisobarometrin ja Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen teemojen ja kysymyssarjojen esittämistä neuvostolle. Jaosto ohjaa myös Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman arviointityötä sekä muiden nuorisopoliittisten arviointien ja ennakoinnin valmistelua.

Hakeminen jaostoon

Hakeminen jaoston jäseneksi tapahtuu kirjoittamalla lyhyt, vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot kiinnostuksestasi sekä osaamisestasi liittyen jaoston tehtäviin. Liitä mukaan cv, josta käy ilmi tehtävän kannalta keskeinen kokemus tutkimuksesta, ennakoinnista tai arvioinnista. Lähetä hakemuksesi neuvoston pääsihteerille viimeistään 23.10. klo 16 mennessä osoitteeseen jenni.palomaki@gov.fi.