Skip to content

Internet on yli 15-vuotiaiden nuorten suosituin päivittäinen kavereiden kohtaamispaikka

29.07.2013

Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 2013 selvitettiin, missä 7-29-vuotiaat lapset ja nuoret viettävät aikaansa kavereiden kanssa vapaa-ajallaan. Nuoret tapaavat eniten ystäviään kavereiden luona tai omassa kodissaan, internetissä ja harrastuksissa vähintään viikoittaisten tapaamisten mukaan tarkasteltuna. Päivittäisessä kanssakäymisessä internet osoittautuu suosituimmaksi kavereiden tapaamispaikaksi.

Kavereiden tapaamispaikat muuttuvat iän myötä. Nuorimmat, alle 10-vuotiaat vastaajat viettävät eniten aikaa kotona, kaverin luona tai omalla pihalla ja sen läheisyydessä. Iän karttuessa vapaa-ajanviettopaikat monipuolistuvat ja irrottautuvat osittain kodin piiristä. 10-14-vuotiaat viettävät muita ryhmiä enemmän aikaa yhteisissä harrastuksissa kavereiden kanssa ja aikaa kuluu jonkin verran myös kirjastoissa ja nuorisotaloilla.

15-19-vuotiaat tapaavat kavereitaan internetissä, kaduilla ja kaupungilla sekä ostos- ja kauppakeskuksissa. Nämä ovat paikkoja, joissa 15-19-vuotiaat viettävät vapaa-aikaansa muita ikäryhmiä enemmän. Myös huoltoasemat, kahvilat ja ravintolat saavat yhä enemmän tilaa paikkoina, joissa vietetään aikaa kavereiden kanssa ja korostuvat entisestään yli 20-vuotiaiden kohdalla. Nuorisotaloilla kavereiden kanssa 15-19-vuotiaista aikaa viettää reilu 10 % ikäryhmästä vähintään viikoittain. Täysi-ikäisyyden kynnyksellä olevien nuorten tapaamispaikkojen kytkeytyminen muun muassa kauppakeskusten puolijulkiseen tilaan onkin tunnistettu ilmiö myös nuorisotyön kentällä. Nuorisotilojen lisäksi nuorisotyön on liikuttava nuorten mukana uusiin paikkoihin ja neuvoteltava sekä omasta roolistaan että nuorten toimijuudesta yksityisen, puolijulkisen ja julkisen tilan rajamailla.

Internet tapaamispaikkana

Internet näyttelee suurta roolia päivittäisessä ja viikoittaisessa kanssakäymisessä nuorten elämissä kaikissa ikäryhmissä 15-vuodesta ylöspäin. EU-maiden välisessä vertailussa suomalaiset nuoret sijoittuvat internetin päivittäisessä käytössä kärkipäähän yhdessä mm. tanskalaisten, hollantilaisten ja ruotsalaisten nuorten kanssa (EU Youth Report 2012).

Vapaa-aikatutkimus nostaa esiin erään hyvin mielenkiintoisen seikan nuorten nettielämästä. Mitä harvemmin asutummassa ympäristössä nuori elää, sitä vähemmän hän on nettikontaktissa kavereihinsa. Ja toisin päin, suurten kaupunkien keskustoissa elävien nuorten nettielämä on hyvin aktiivista. Nettikontaktit eivät tämän tuloksen valossa selvästikään ratkaise pelkästään fyysisten etäisyyksien voittamiseen liittyviä ongelmia kavereiden tapaamisessa. Vapaa-aikatutkimus antaa viitteitä siihen suuntaan, että liikuntaa kaikista vähiten harrastavat nuoret tapaavat enemmän kavereitaan netissä kuin aktiivisesti kuntoliikuntaa harrastavat nuoret. Näin ollen näyttäisikin siltä, että liikunnalliseen elämäntapaan kuuluu ystävien tapaaminen yhteisissä harrastuksissa nettiyhteydenpidon sijaan. Tästä viriääkin jatkokysymys, missä määrin nuorten netin käyttö kytkeytyy erilaisiin nuorisokulttuureihin, elämäntyyleihin ja niihin liittyviin ajankäyttötapoihin?