Skip to content

Nuorisobarometri 2014

06.03.2015

Ihmisarvoinen nuoruus – Nuorisobarometri 2014 teemana on yhdenvertaisuusEnemmistöllä nuorista on syrjintäkokemuksia Ihmisarvoinen nuoruus – Nuorisobarometri 2014 valottaa nuorten elämää yhdenvertaisuuden ja syrjinnän näkökulmista. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän kokemukset paljastuvat Nuorisobarometri 2014:n mukaan niin yleisiksi, että syrjintää voi pitää nuorten arkea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi.Nuoret näkevät syrjivänä ennen kaikkea ihmisten eriarvoisen kohtelun. Lähes kaikki (95 %) pitävät syrjintänä sitä, jos joku ei etnisen taustansa takia saa palvelua ravintolassa, tai työtä, johon olisi muuten pätevä. Kolme neljästä nuoresta pitää syrjintänä sitä, etteivät samaa sukupuolta olevat voi solmia avioliittoa. Harvemmin syrjiviksi tunnistetaan yhteiskunnan välillisempiä tai rakenteellisempia eriarvoisuuksia, kuten sitä, että hyvin toimeentulevat elävät pidempään kuin huonosti toimeentulevat. Välillinen syrjintä voi olla kytköksissä yhdenmukaisuuden paineisiin: suurin osa nuorista arvioi samanlaisuuden paineen Suomessa liian vahvaksi.Erilaisuuden kokemukset yhteydessä syrjintäriskiinKokemukset kuulumisesta johonkin vähemmistöön ovat yhteydessä korkeampaan syrjintäriskiin niin virallisissa ympäristöissä kuin nuorten vertaissuhteissa. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista nuorista miltei kolme neljästä kokee joskus joutuneensa syrjityksi. Myös maahanmuuttajataustaiset nuoret ovat kokeneet kantaväestön nuoria enemmän ja useammin syrjintää, etenkin virallisissa tilanteissa kuten viranomaiskohtaamisissa ja asunnonsaannissa. Syrjinnän vaikutusta maahanmuuttajien muita nuoria yleisempään asunnottomuuteen ei tämän aineiston valossa voi sulkea pois.Koulu yleisin syrjinnän paikka nuorten elämässäSyrjinnän yleisyyden ohella Nuorisobarometrissä selvitettiin syrjinnän saamia muotoja, paikkoja, syitä, syrjintään puuttumista ja sen seurauksia niin uhreille kuin tekijöillekin. Koulu on syrjinnän paikoista yleisin: miltei puolet vastanneista on kokenut syrjintää koulussa, erityisesti peruskoulussa ja toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämän jälkeen yleisimpiä syrjinnän paikkoja nuorilla ovat työelämä (19 %) ja internet (16 %). Moni nuori ilmoittaa tulleensa syrjityksi pukeutumistyylinsä tai ulkonäkönsä takia: näistä johtuvia syrjintäkokemuksia on joka viidennellä kyselyyn vastanneista nuorista. Peruskoulu tavoittaa kattavasti nuoren ikäpolven. Siksi koululla on paitsi erityinen vastuu myös hyvät mahdollisuudet edistää yhdenvertaisuuden toteutumista nuorten arjessa.Nuoret kaipaavat aktiivista puuttumista syrjintäänSyrjintään puuttumista pidetään lähes yksimielisesti tärkeänä. Selvä enemmistö nuorista myös arvioi, että syrjinnän uhreille on tarjolla apua, ja syrjintää kokeneista noin puolet sanoo saaneensa tarvittaessa apua syrjintään. Sen sijaan vain pieni osa nuorista pitää nykyisiä syrjintää ehkäiseviä toimia tehokkaina. Syrjinnän jälkihuolto näyttää siis toimivan paremmin kuin ehkäisevät toimenpiteet. Nuorten kokemukset kertovat synkkää sanomaa syrjiviin rakenteisiin puuttumisen vähäisyydestä. Vain joka viides nuorista arvioi, että syrjintätapauksen selvittely on johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin, kuten toimintakäytäntöjen tai ohjeiden muuttamiseen.Mitä jatkuvampaa ja toistuvampaa syrjintä on ollut, sitä haitallisemmin uhrit arvioivat sen elämäänsä vaikuttaneen. Nuorten syrjintäkokemukset ovat vahvasti yhteydessä moniin pahoinvoinnin ulottuvuuksiin, kuten turvattomuuden kokemuksiin, heikkoon sosiaaliseen luottamukseen ja hauraaseen tulevaisuudenuskoon. Syrjinnän uhreilla on myös muita enemmän säännöllisiä terveysoireita, ja he ovat keskimääräistä tyytymättömämpiä niin terveydentilaansa kuin elämäänsä kaiken kaikkiaan.Syrjinnän ehkäisyyn ja yhdenvertaisuuden edistämiseen tulisi panostaa nuorten kanssa tehtävässä työssä aiempaa kokonaisvaltaisemmin ja systemaattisemmin. Kyse on inhimillisten edellytysten luomisesta nuorten ihmisarvoisen elämän toteutumiseksi.Tilaa kirja: www.nuorisotutkimusseura.fiLue verkossa: Issuu.comLataa pdf-tiedostona: Nuorisobarometri_2014Summary: Youth barometer 2014 Summary: Issuu.com