Skip to content

Koulutus suojaa arjen haasteilta

27.01.2016

Nuorten arjenhallinnan taidot omaksutaan lapsuudenkodissa. Arjenhallinnan ulottuvuudet muodostavat tiiviin kokonaisuuden. Uni, ystävät, harrastukset, ruokailutottumukset, talous ja kulutus ovat kiinteä osa nuorten arkea. Arjenhallinnan haasteet ylittävät niin sukupolvet kuin sektorirajatkin. Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 pureutuu nuorten arjenhallintaan ja tuo esiin sukupuolien väliset erot ja perhetaustan vaikutukset.

Nuorten arki rakentuu kotona, koulussa ja vapaa-ajalla. Koulu on perheen ohella toinen arjenhallinnan oppimisen näyttämö. Koulunkäynti kehittää sosiaalisia taitoja, ajanhallintaa ja vastuunottoa. Nuorisobarometri osoittaa, että koulutuksella saadaan katkaistua arjenhallinnan haasteiden siirtymistä sukupolvelta toiselle, mikä on päättäjille tärkeä tieto, toteaa neuvottelukunnan puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Peruskoulu tavoittaa kaikki lapset, ja koulussa viihtymiseen ja pärjäämiseen pitää kiinnittää huomiota. Koulun tulee olla paikka, jossa lapset innostuvat ja löytävät omat vahvuutensa aikuisten opastamana. Peruskoulun tehtävä on luoda pohja sille, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus ponnistaa eteenpäin vanhempien taustasta riippumatta. Tasa-arvoinen mahdollisuus unelmien tavoittelulle pitää taata kaikille lapsille, korostaa Kemppi.

Opetuksen siirtyminen kohti monimuoto-opiskelua on oikea kehityssuunta. Oppimistapoja on erilaisia ja uudet lähestymistavat voivat avata lapsille ja nuorille uusia näkökulmia ja ovia. Positiiviset kokemukset ovat tärkeitä myös kouluissa, huomauttaa Kemppi. Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta tervehtiikin ilolla uutta opetussuunnitelmaa, joka tulee käyttöön ensi syksystä alkaen.

Nuorten arkeen vaikuttaa vahvasti myös perheen taloudellinen tilanne. On huolestuttavaa, että tutkimukseen osallistuneista nuorista jopa 35 prosenttia on jättänyt aloittamatta harrastuksen rahanpuutteen vuoksi. Tästä herää kysymys, onko meillä riittävästi matalankynnyksen harrastustoimintaa nuorille? kysyy puheenjohtaja Hilkka Kemppi. Harrastusten ja kavereiden kautta nuori kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön, perheeseen tai ystäväpiiriin. Harrastustoiminnalla estetään tehokkaasti syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Nuorista 35 prosenttia kokee itsensä yksinäiseksi ainakin joskus, ja tähän meidän tulee kiinnittää huomiota. Etenkin kun Nuorisobarometri osoittaa vielä, että yksinäisyyden kokeminen on yhteydessä perheen tulotasoon.

Arjen jäljillä – Nuorisobarometri 2015 kertoo, että tytöt selviytyvät arjessa paremmin kuin pojat. Samalla puhutaan myös tyttöjen paremmasta koulumenestyksestä. Toivomme, että uudistukset koulujen opetussuunnitelmissa nostavat myös poikien koulumenestystä ja arjenhallinnan taitoja.

Lisätietoja

Hilkka Kemppi                                                                                   Herttaliisa Tuure
Puheenjohtaja                                                                                    Pääsihteeri