Skip to content

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) 2017–2019 arviointiraportti on valmistunut

24.06.2019

Valtion nuorisoneuvosto on hyväksynyt tiistaina 18.6.2019 ensimmäisen uuden nuorisolain mukaisen vuosille 2017–2019 suunnatun valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan (VANUPO) ohjelman arvioinnin.

VANUPO on lakisääteinen (Nuorisolaki 5 §) valtioneuvoston ohjelma, joka sisältää tarkemmat tavoitteet valtakunnalliselle nuorisotyölle ja -politiikalle ja niiden tukemiselle. Valtion nuorisoneuvoston tehtävä on laatia kerran hallituskaudessa valtioneuvostolle arviointi VANUPOn toteutumisesta ja tehdä esityksiä ohjelman mahdollisista muutostarpeista.

Nyt valmistuneessa arvioinnissa on VANUPOon kirjattujen yksittäisten toimenpiteiden vaikutusten ja vaikuttavuuden sijaan keskitytty enemmän prosessiarviointiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, mitä ohjelman eri vaiheissa voitaisiin tehdä toisin, jotta sillä olisi suurempi vaikutus nuorisopolitiikan kehittämisessä.

VANUPOn rooli nähdään keskeisenä ja tarve nuorisopolitiikkaa kokoavalle ohjelmalle on suuri. Arvioinnin mukaan eri tahot kokevat varsin yksimielisesti, että vastaava valtakunnallinen ohjelma on hyvä rakentaa myös jatkossa. Toimiva tiedonjako ministeriöiden välillä nähtiin VANUPOn seurantaa toteuttavan poikkihallinnollisen yhdyshenkilöverkoston vahvuutena. Läpi arviointiaineiston nousi esiin se, että VANUPOon valitut teemat vaikuttavat moniin yhteiskunnan aloihin ja ovat ajankohtaisia.

Positiivisista näkemyksistä huolimatta ohjelmassa on nykyisellään myös paljon kehityskohteita. Toteutetun arvioinnin perusteella ohjelman tunnettuus on pientä valtionhallinnossa sekä muiden ministeriöiden alaisessa hallinnossa ja sidosryhmissä. Valtion nuorisoneuvosto esittää arvioinnissa kehitysehdotuksia ohjelman valmisteluun, rakenteeseen ja seurantaan ohjelman näkyvyyden ja vaikuttavuuden edistämiseksi.

Keskeiset suositukset liittyvät selkeän tavoitteen ja seurattavissa olevien toimenpide-ehdotuksien luomiseen. Lisäksi ohjelmaan tulisi lisätä mittaristo toimenpiteiden seurannalle. Mittaristo tulisi olla kirjattuna ohjelmaan ja sitä tulisi olla mahdollista arvioida jo siinä vaiheessa, kun ohjelma lähtee lausuntokierrokselle.

Arvioinnin perusteella voi sanoa, että sidosryhmät kaipaavat VANUPOn roolin kirkastamista muihin valtionhallinnon ohjelmiin nähden. Lisäksi parempi tiedotus ja yleinen viestintä ohjelmasta parantaisivat VANUPOn asemaa.

Tuleva VANUPO tulisi arvioinnin mukaan sitoa kiinteästi hallitusohjelmatavoitteisiin. Ministeriöiden ylemmän johdon sitouttaminen ohjelmaan tulevaisuudessa on oleellista, jotta ohjelma saa vakuuttavuutta ja mahdollisuudet toteuttaa sille asetettua lakisääteistä tehtävää. Tarkemmin suosituksia on avattu arviointiraportissa.

Pääset tutustumaan arviointiraporttiin sekä sen liitteisiin kokonaisuudessaan täältä.

Lisätietoja: Elisa Kaaja, suunnittelija, valtion nuorisoneuvosto, elisa.kaaja@minedu.fi, 0295 3300 25