Lausunnot ja kannanotot

20.9.2023

Valtion nuorisoneuvosto: Asumistukeen kaavaillut leikkaukset kohdistuvat erityisesti nuoriin

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta. Nuorisoneuvosto otti kantaa erityisesti asumistuen korvausprosentin laskemiseen sekä ansiotulovähennyksen poistamiseen. Kummatkin heikennykset vaikuttavat erityisesti yksinasuviin nuoriin sekä opiskelijoihin. Lisäksi nuoret ovat suurin yleisen asumistuen saajaryhmä. Ansiotulovähennyksen poisto puolestaan nostaa kohtuuttomasti kynnystä ottaa vastaan keikka- ja osa-aikatöitä. Niiden...

Lue lisää

18.4.2023

Lausunto Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan 2024-2027 otettavista asioista

Valtion nuorisoneuvoston yhtenä tehtävänä on nuorisolain (1285/2016, 6§) mukaan antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan otettavista asioista. Neuvosto näkee, että tulevalla ohjelmakaudella nuorten mielen hyvinvointi vaatii monialaisia toimenpiteitä. Ohjelmalla tulisi vahvistaa nuorten kokemusta yhteisöihin kuulumisesta, panostaa mielenterveyspalveluiden saatavuuteen ja matalan kynnyksen tukeen sekä kiinnittää erityishuomiota...

Lue lisää

24.10.2022

Lausunto esityksestä valtion vuoden 2023 talousarvioksi

Valtion nuorisoneuvosto oli kuultavana eduskunnan valtionvarainvaliokunnan sivistys -ja tiedejaoston kokouksessa 21.10.2022. Lausunnossamme nostimme esiin nuorten hyvinvoinnin heikentymistä etupäässä koronakriisin takia. Esitetyt leikkaukset kohdennettuun nuorisotyöhön tulisi perua. Lisäksi huomiota tulisi kiinnittää myös kunnallisen nuorisotyön rahoitukseen. Voit lukea lausunnon täältä

Lue lisää

6.4.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi nuorisolain tarkistamiseksi

Valtion nuorisoneuvosto on antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi nuorisolain tarkistamiseksi. Esitettyjä muutoksia avustusten läpinäkyvyyden lisäämiseksi pidetään hyvinä. Neuvosto esittää, että kestävän kehityksen ja ympäristötiedon antaminen lisättäisiin lakiin seikkoina, jotka voitaisiin ottaa huomioon valtakunnallisen nuorisojärjestön valtionavustuksen määrässä korottavana tekijänä. Valtion nuorisoneuvosto kiinnitti huomiota myös nuorten harrastamisen rahoituksen...

Lue lisää

1.4.2022

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta

Valtion nuorisoneuvosto lausui sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sukupuolen vahvistamisesta (translaki) Valtion nuorisoneuvosto piti esitettyjä muutoksia kannatettavina tapoina lisätä sukupuoltaan korjaavien henkilöiden itsemääräämisoikeuksia. Neuvosto on pettynyt siihen, että alaikäisille ei jatkossakaan tulisi oikeutta korjata juridista sukupuoltaan. Neuvosto vaatii, että lakia korjataan tältä osin. Lausunnossa tuodaan esille erityisesti...

Lue lisää

23.11.2021

Lausunto valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2022

Valtion nuorisoneuvosto antoi lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaostolle valtion vuoden 2022 talousarviosta. Lausunnossa korostettiin mm. nuorisotyön merkitystä nuorten koronapandemiasta palautumisessa sekä työpajojen ja etsivän nuorisotyön resurssien turvaamista. valtion nuorisoneuvoston lausunto TAE2022, pdf (linkki avautuu uuteen välilehteen)

Lue lisää

6.9.2021

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle ilmastolaista. Lausunnossa kiinnitettiin huomiota lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksiin ilmastoa koskevissa päätöksissä. Lisäksi todettiin, että nuoret kannattavat ilmastotoimia. Lue lausunto täältä

Lue lisää

6.9.2021

Kannanotto: Koronarokotukset vähentävät tarvetta lapsiin ja nuoriin kohdistuville rajoituksille

Valtion nuorisoneuvosto on laatinut kannanoton nuorten rokotekattavuuden lisäämiseksi. Nuorten rokotekattavuus nopeuttaa koronarajoitusten purkamista. Valtion nuorisoneuvosto näkee rajoitustoimenpiteiden vaikuttaneen erityisen haitallisesti lapsiin ja nuoriin. Kannanotto (pdf): Valtion nuorisoneuvosto: Koronarokotukset vähentävät tarvetta lapsiin ja nuoriin kohdistuville rajoituksille

Lue lisää

4.6.2021

Lausunto sivistysvaliokunnalle koulutuspoliittisesta selonteosta

Valtion nuorisoneuvosto on antanut lausunnon eduskunnan sivistysvaliokunnalle koulutuspoliittisesta selonteosta Lausunnossa nostetaan esille esimerkiksi lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet koulutuksen kehittämiseen, koulutuksen ja työn ulkopuolella olevien nuorten tilanetta sekä nuorten kasvava kiinnostus politiikkaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista kohtaan. Lue lausunto täältä.

Lue lisää